Täzelikler/Bildirişler

 • “Galkynyş” kitap merkezinden Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna gelip gowşan kitaplar.

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasatynyň netijesinde kitaphanalaryň kitap hazynasy yzygiderli baýlaşdyrylýar, kitap neşir etmek işine hem aýratyn üns berilýär. “Galkynyş” kitap merkezinden biziň kitaphanamyza yzygiderli kitaplaryň dürli görnüşleri gelip gowuşýar. Ýaňy-ýakynda hem çagalar kitaphanamyza mekdep meýilnamasyna degişli kitaplaryň birnäçesi gelip gowuşdy. Kitaphana ulgamyny ösdürmäge uly üns berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, alyp barýan işleri rowaç bolsun!

 • “Paýtagtym-ak bagtym”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň №84-nji orta mekdebinde “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda maý aýynyň 21-ne bellenilen meýilnama laýyklykda Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlap “Paýtagtym-ak bagtym” ady bilen edebi-sazly çäresini geçirdi. Alyp baryjy çäräniň başynda gözel paýtagtymyzyň taryhy barada gürrüň berdi. Şeýle-de bu edebi-sazly çärede mekdep okuwçylary Aziýanyň merjeni bolan Ak şäherimiz Aşgabady wasp edýän şygyrlardyr-aýdymlary ýerine ýetirdiler. Kitaphanamyzyň “Baş şäherim Paýtagtym” ady bilen gurnan göçme kitap sergisi okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Merdana gerçeklere sarpa” atly döredijilik duşuşygy

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda maý aýynyň 6-na Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdebinde Beýik Ýeňşiň 75 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Merdana gerçeklere sarpa” atly döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda Watan mukaddesligi, Watan goragynda wepat bolan gerçekler şeýle-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken edermen türkmen Gerçekleri barada täsirli gürrüňler edildi. Ýaşajyk aýdymçylaryň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdym-sazlar ýaňlandy. Kitaphanamyzyň gurnan “Merdana gerçeklere sarpa” atly göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Duşuşygyň ahyrynda halkymyzyň beýik gerçeklerini, ýar ojagyny saklan ak saçly enelerimizi hormatlap, aýratyn üns bilen gurşap alýan Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Aýdym-saza baglanan ömür”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda aprel aýynyň 27-ne Aşgabat şäheriniň 4-nji orta mekdebinde meşhur mukamçy bagşy Amangeldi Gönübek Orazaly oglunyň doglan gününiň 190 ýyllygyna bagyşlap, “Aýdym-saza baglanan ömür” hem-de teatr sungaty barada “Teatr durmuşyň aýnasy” ady bilen söhbetdeşlikleri geçirdi. Şeýle-de göçme kitap sergisini gurnady. Söhbetdeşligiň dowamynda aýdym-saz sungaty, teatr sungaty we bu sungatyň ussatlary barada täsirli gürrüňler edildi. Söhbetdeşligiň ahyrynda milli medeniýetimizi, sungatymyzy gaýtadan dikeldip, ýaş nesillere giňişleýin wagyz etmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Sagdynlyk - bagtyýarlyk”

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda aprel aýynyň 22-ne Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde “Sagdynlyk - bagtyýarlyk” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, berk bedenli adamlar bolup ýetişmegi üçin ýurdumyzda alnyp barylýan işler dogrusynda täsirli gürrüňler edildi. Şeýle-de Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işinde ýerleşdirilen dermanlyk ösümlikler, olaryň ähmiýeti, ulanyşy, aýratynlyklary barada gürrüňdeşlik geçirildi. Kitaphanamyzyň gurnan “Sagdynlyk - bagtyýarlyk” atly sergisi okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda ýaş nesiller üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Il-günüň guwanjy türkmen bedewi” atly dabara.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda aprel aýynyň 22-ne “Aşgabat” teleýaýlymy bilen bilelikde Bedew baýramyna bagyşlap, “Il-günüň guwanjy türkmen bedewi” atly dabara geçirdi. Dabara kitaphanamyzyň ýaşajyk okyjylary, aýdym-saza höwesjeň çagalar hem gatnaşdy. Kitaphanamyzyň hünärmenleri çagalara Ahalteke bedewlerimiziň duýgurlygy, ýyndamlygy, wepadarlygy, owadanlygy barada täsirli gürrüňler berdiler. Çagalar hem türkmen bedewini wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirdiler. Şeýle-de kitaphanamyzyň gurnan “Il-günüň guwanjy türkmen bedewi” atly göçme sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda ýaş nesiller üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • <
 • “Sagdyn nesil – bagtyýar geljek”.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama laýyklykda “Sagdyn nesil – bagtyýar geljek” ady bilen wagyz-nesihat çäresini geçirdi. Çäräniň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň ýiti galamyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işi barada täsirli söhbet edildi. Bu gymmatly kitapda orun alan türkmen topragynda bitýän ösümlikleriň aýratynlygy, olaryň ynsan saglygy üçin peýdalanylyşy, derman senagatynda giňişleýin ulanylyşy barada aýratyn bellenip geçildi. Şeýle-de kitaphanamyzyň gurnan “Saglyk – başymyzyň täji” atly göçme kitap sergisi okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň ahyrynda ynsan saglygyny, aýratyn-da nesil saglygyny ähli zatdan ileri tutýan Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • <
 • “Sport – saglygyň gözbaşy” atly dabara.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda 1-nji aprelinde Älem medeni-dynç alyş merkezinde kitaphananyň ýaşajyk okyjylary bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Sport – saglygyň gözbaşy” ady bilen dabara geçirdi. Dabaranyň dowamynda kitaphananyň ýaşajyk okyjylary, sport söýüjileri sportuň dürli görnüşleri boýunça özara bäsleşdiler. Şeýle-de türkmen sportuny wasp edýän ajaýyp goşgular, aýdym-sazlar ýaňlandy. Kitaphananyň “Sagdyn nesil – Watanymyzyň daýanjy” ady bilen gurnan neşir önümleriniň göçme sergisi sport çäresine gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, berk bedenli, gujur-gaýratly adamlar bolup ýetişmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • <
 • Kitap okamak endigi

  Kitap –bahasyna ýetip bolmajak hazyna, akyl-paýhas, bilimleriň çeşmesidir. Okamak endigi ynsanyň kämilleşmegine, öz-özüne akyl ýetirmegine dünýä düşünmegine ýardam edýäniň uly serişdeleriň biridir. Kitap okamagyň netijesinde söz baýlygyň artyp, çalt sagdyn pikirlenmek ukybyňa eýe bolýarsyň. Haýsy bolsa-da okan eserleriň täsirinde, gahrymanlara, gabat gelinýär, şeýle-de kitaplaryň üsti bilen taryhyň gum basyp giden syrly sahypalaryna seýrana çykýarsyň. Okaýan eserlerimizdäki : “Kitapsyz ulanan çaga, suwsuz ösen bag ýalydyr”, “Kitap adamlaryň ýoluny ýagtyldýar” diýen ýaly ajaýyp sözler kitaba bolan sögüňi ýene bir gez beýgeldýär. Kitaba uly sarpa goýup, halkyna gymmatly ruhy çeşmäni peşgeş edýän hormatly Prezidentimiz “Türkmen halkynyň ençeme alymlary, şahyrlary uzak asyrlaryň dowamynda öz köptaraply ylmy ajaýyp eserleri bilen türkmeniň adyny şöhratlandyrdy” diýip belleýär. Kitap hakynda söhbet açylanda, türkmen topragynyň müňýyllyklaryň dowamynda dünýäniň gadymy medeni ojaklarynyň biri hökmünde bolandygyny bellemelidiris. Ýurdumyzdan Beýik Ýüpek ýolunyň geçmegi bilen jahankeşdeler türkmen topragyna gelip, kitaplaryny harytlara çalşypdyrlar. N. Saryhanowyň “Kitap” powestinda Welmyrat aga maşgalasyny ekläp oturan ýeke-täk guba düýesini kitaba çalyşýar. Ol muňa hiç ahmyr etmeýär. Bu bolsa, halkymyzyň ruhy baýlyga, akyl-paýhasa uly hormat goýýan halk bolandygyny subut edýär. Akyldarlaryň biri: ”Kitaplar, eýýamlaryň tolkunlarynda ýüzüp ýören we özüniň gymmatbaha ýüküni nesillerden-nesillere aýap eltýän akyl gämileridir” diýip belleýär. Basgançagyň ýokary göterişi ýaly, kitap hem adamy uly menzillere, üstünliklere sary alyp gidýär. Kitaba, söze gadyr goýýan türkmen halky-kitaphon. Guba düýesini bir kitaba çalşyp bilen türkmen halky, bagtyýar döwrümizde neşir önümleriniň hiliniň ýokarylygy, baý mazmunlylygy bilen tapawutlanýar. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda neşir işini kämilleşdirmek babatdaky tagallalarynyň dünýä ýüzünde uly goldaw tapýandygyny görkezýär. Türkmen döwlet neşirýat gullugy kitap baýramçylygyna körpe okyjylar üçin birnäçe ajaýyp kitaplary sowgat etdi. Ol kitaplaryň içinde daşary ýurt ýazyjysy Şarl Perronyň “Ädikli pişik” ertekisiniň üç dilde –türkmen, iňlis, rus dillerinde owadan suratlar bilen bezelip, çap edilendigini aýtmak gerek. Şeýle hem “Görogly” eposynyň alty sany şahasy – “Öwez”, “Öwez öýlenen”, “Öwez öýkelän”, “Gyratyň ogurlanyşy”, “Öweziň halas edilişi”, “Göroglynyň halas edilişi” ýaly kitaplar rus we iňlis dillerine terjime edilip, suratkeşler tarapyndan bezelen görnüşde aýratyn kitap bolup neşir edildi. Bu kitaplar ýaş okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Çagalar üçin birnäçe ajaýyp ertekiler, hekaýalar, çagalar bagyna gatnaýan körpelere niýetlenen gyzykly kitaplary gözellige besleýär. Özleri üçin çap edilen kitaplary okan bagtyýar körpeleriň begenjine, şatlygyna şaýat bolmak, örän ýakymly. Ynsan aňyýetiniň ösüşiniň gözbaşynda, ilkinji nobatda, kitap we kitaphanalar duýýar. Kitap ynsana hormat goýmagy, watana, halka beýik buýsançly terbiýeleýän güýçdür. Onda çeper, çagalar üçin edebiýatlar, şygryýet, publisistika, ylmy syýasy kitaplar, okuw kitaplary çap edýäris. Biziň kärhanamyz dünýä döwletleriniň ençeme neşir ulgamy bilen aragatnaşyk saklap, olardan buýurmalary hem alýar. Danalaryň şeýle ajaýyp sözi bardyr: “Kitaplaryň hem öz ykballary bardyr”, “Kitaplar diňe ylham bermek üçindir”, ”Men kitaplarymy däl, kitaplarym meni orta çykardy”, kitaplarda adamlary dostluga, agzybirlige çagyrýan uly güýç bar. Kitap adam üçin ylym-bilimleriň, ruhy baýlygyň we görkana duýgularyň açarydyr. Kitap okamak-dünýä akyl ýetirmek, durmuşa akylly başly göz ýetirmek. Kitap okyjyny gyzykly wakalara, täze bir dünýä, ajaýyp ýerlere syýahata alyp gidýär. Kitap okamagyň lezzetini hiç bir lezzet bilen çalşyp bolmaz. Ony okadygyňça, wakalar göz öňünde janlanyp, kalbyňda söz suratkeşligi oýanýar. Göz öňünde gözel tebigat janlanýar. Mähriban Prezidentimiz türkmen diliniň söz baýlyklaryny jaýba-jaý ulanyp, türkmen tebigatynyň gözelligini beýan edýär. Wakalar janly keşbe girip, göz öňünde janlanýar. Kitap okaýan adamyň dünýägaraýşyny giň, pikirlenişi güýçli bolýar. Kitap adamyň aňyna, okyjynyň terbiýesine oňat täsir edip, ol adamy akylly, edep-terbiýeli, il içinde hormat-sylagly edýär. Kitap okaýan adam gepi-sözi manyly, özüne çekiji, diýseň dilewar bolýar. Şeýle adamlara durmuşda-da, toý-märekede hem hormat goýulýar. Ýaşlykdan kitap okap, dünýägaraýyşy giňän adam ylymyň-bilimiň üsti bilen göwün söýen hünärine eýe bolup bilýär. Hünärli adam il-ýurda gerekli adam bolup, halal zähmeti bilen ýaşaýar.

 • Halkara Nowruz baýramyna bagyşlap, “Ýaz dünýäni täzeleýär” atly aýdym-sazly dabara.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebi bilen bilelikde “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda mart aýynyň 19-na Halkara Nowruz baýramy mynasybetli „Ýaz dünýäni täzeleýär” atly aýdym-sazly dabara geçirdi. Dabaranyň dowamynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyplarynyň ýerine ýetirmeklerinde ajaýyp aýdymlar ýaňlandy. Şeýle-de “Nesil” gazetiniň uly habarçysy Akgül Saparowanyň Nowruz baýramynyň milli däp-dessurlary, taryhy, gelip çykyşy, milli tagamlary barada aýdyp beren täsirli gürrüňleri okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň dowamynda 132-nji orta mekdebiň okuwçylarynyň, kitap söýüjileriniň, çeper höwesjeňleriniň ýerine ýetiren çykyşlary tomaşaçylarda, myhmanlarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň dowamynda gurnalan göçme sergi okuwçylarda uly gyzyklanma döretdi. Sergide Hormatly Prezidentimiziň ajaýyp kitaplary, Nowruz baýramyna bagyşlanan beýleki neşirler, türkmen milli şaý-sepleri, el işleri, dürli gurjaklar okuwçylaryň ünsüni özüne çekdi. Çäräniň ahyrynda milli baýramçylyklarymyzy uludan belläp geçmäge, däp-dessurlarymyzy ýaş nesilleriň arasynda giňden wagyz etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Edebim-mertebäm”

  Türkmenistanyň Medeniýet ,Sport, Syýahatçylyk we Jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyň Geňeşi , Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Ilkinji zenanlar guramasy hem-de Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy bilelikde “Edebim-mertebäm” ady bilen wagyz-nesihat çäresini geçirdi. Çäräniň dowamynda çykyş eden zenanlar häzirki wagtda ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan hormat-sarpasy, döredip berýän giň mümkinçilikleri barada şeýle-de zenan mertebesi, asyllylygy, ojagyna wepalylygy, perzentlerine mähremligi barada täsirli gürrüňler berdiler. Ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça gazanylýan beýik ösüşlere zenanlaryň işjeň gatnaşmagy, nesil terbiýesinde, maşgala abadançylygynda zenanlaryň tutýan orny barada wagyz-nesihat çäresine gatnaşanlar aýratyn nygtap geçdiler. Çäräniň ahyrynda zenan mertebesini ähli zatdan belent tutýan hem-de olaryň okamagy, bilim almagy, hünär saýlamagy, dürli ugurlar boýunça zähmet çekip, Watanymyzyň beýik ösüşlerine mynasyp goşant goşmagy üçin uly aladalar edýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Ene kalbymyň owazy”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäherindäki Bagtyýarlyk söwda we medeni dynç alyş merkezinde 2020-nji ýyl “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli bellenilen meýilnama esasynda Halkara zenanlar gününe bagyşlap “Bahar, zenan-bakylyk” ady bilen edebi-sazly çäresini geçirdi. Bu çärä gözel paýtagtymyzyň sungat mekdeplerinden bolan zehinli okyjylarymyz gatnaşyp, enelere, zenanlara bagyşlanan eserleri, goşgulardyr aýdymlary, suratlary hem-de ajaýyp sazlary çalyp çykyş etdiler. Mundan başga-da kitaphanaçylar Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän “Enä tagzym-mukaddeslige tagzym” atly kitabyndan birnäçe wakalary gürrüň berdiler. Halkara zenanlar gününe bagyşlap “Ene kalbymyň owazy” ady bilen gurnalan sergi okyjylarda uly täsir galdyrdy. Şeýle-de çäräniň dowamynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • Edep-altyndan gymmat

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Paýtagtymyzda ýerleşýän № 76 mekdepde bolup, “Edep – altyndan gymmat” atly öwüt-nesihat häsiýetli çäre geçirdi. Bu çäre esasan hem ýetginjek ýaşdaky gyzlara bagyşlandy. Türkmen gyzy diýlende sypaýy, näzik, mähir dünýäsiniň eýesi göz-öňünde gelýär. Olar ýazyjy-şahyrlarymyzyñ döredijiliginde-de-de öz mynasyp orunlaryny tapypdyrlar. Yşk mülkiniñ şasy Mollanepesiň döredijilignde „Seniň kimin gözel bolmaz jahanda“ diýip taryp edýän gyzlarymyz halkmyzyň arzuw-umutlarydyr, ýüzleriniñ tuwagydyr. Olara ar-namyslylyk, haýalylyk, edep-ekramlylyk, düşünjelilik, asyllylyk, çeperçilik ýaly oňat häiýetler ýaraşýar. Ýaşaýşyň edep kerwenini çeken garry enelerden we mamalardan miras galan gowy gylyk-häsiýetleri ýaş gyzlarymyzyň özlerine endik edinip, geljek nesillerе-de görelde boljakdyrklaryna ynamymyz ulуdyr. Gyzlaryň öz ejeleriniň el işlerine bolan ezberligi, yhlasyny ýörelge edinýändigini „Ýagşy ene ýagşy gyza görelde“ diýen nakyl hem tassyklaýar. Gülden näzik göwnüň hiç wagt ynjamazlygy üçin gyzjagazlaryň geljekgi durmuşynyň aladasy olaryň çagalygyndan başlanýar. Öý-içeriniń arassaçylygy, bezegi gyz maşgalanyň iň bir belent borjydyr.. Milli matalardan tikilen egin-eşikler bolsa gyz-gelinleriň kalbyny täsin bir mukaddes duýgy bilen doldуrýar. Gyz maşgala hemmäniň gözünde bolýar. Onuň her bir hereketi, her bir aýdan sözi hemmeleriň ünsünde bolýar. Şonuń üçin ene-mamalarymyz gyzlara edep berende olara gürleşenlerinde, hat-da şatlanyp gülenlerinde sesleriniň iki ädimden uzaga eşidilmezligini ündäpdirler. Türkmen gelin-gyzlarymyzyń edim-gylymyna, edep-terbiýesine kybapdaş gelýän olaryń boý-syratyny bezeýän egin-eşigi, şaý-sepleri öz boluşlygy bilen tapawurtlanyp, dünýä halklarynyń arasynda öz milliligimize buýsandyrýar. Ga¬dy¬my milliligimize uly hormat goýup, Ber¬ka¬rar döw¬le¬ti¬mi¬ziň bag¬ty¬ýar¬lyk döw¬rün¬de ze¬nan mer¬te¬be¬si¬ni be¬len¬de gö¬ter¬ýän Ar¬ka¬dagymyzyň ja¬ny sag, öm¬ri uzak, be¬lent başy aman bol¬sun!

 • “Berkarar Döwletde bagtyýar nesil” atly usuly maslahat

  Berkarar Döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda biziň her bir günümiz toý baýramlara beslenýär. 2020-nji ýyl “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilmegi, raýatlarymyzyň köňüllerine rahatlyk nuryny çaýyp, kalplarda buýsanç duýgusyny döretdi. Döwlet Baştutanymyz: “Bitaraplyk- bu biziň dünýäde parahatçylygy ündeýän, halklary dostluga çagyrýan hem-de ynsanperwerligi wagyz edýän, ýörelgelerimizi dünýä tanadýan taglymatdyr” diýip belleýär. Şu nukdaýnazardan ugur alyp Bitaraplygyň, parahatçylygyň gadyr-gymmatyny ösüp gelýän ýaş nesillere ýetirmekde birnäçe medeni-köpçülik çärelerini geçirýäris. Ine bu günki günem “Kitap adamzadyň köňül nagşydyr, ol medeni gymmatlyk hökmünde ruhy baýlyga öwrülip, adamlaryň ýüreklerine ýol salyp bilýär” Kitaphanalar ruhy we medeni gymmatlyklaryň ojagy hasaplanýar. Çagalary we ýetginjekleri kitap okamaga çekmek maksady bilen Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitaphanasynda “Berkarar döwletde-bagtyýar nesil ” atly usuly-maslahaty geçirdi. Bu usuly-maslahata ýurdumyzyň welaýat çagalar kitaphanalarynyň ýolbaşçylary, kitaphanaçylary şeýle hem mekdep kitaphanaçylary gatnaşdylar. Bu usuly-maslahatda halypa kitaphanaçylar gatnaşyp, özara pikir-tejribe alyşdylar, şeýle-de çagalar hem-de mekdep kitaphanaçylarynyň işini kämilleşdirmek, çagalary kitap okamaklyga has giňden çekmek meselelerine aýratyn üns berildi.

 • Türkmen halk ertekileri / red. O. Ataýew; sur. O. Çerkezowa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 35 s. “Türkmen halk ertekileri” atly täze kitapçada “Mizemez dostluk”, “Dogruçyl oglan”, “Horaz we it”, “Garga, tilki we syçanyň dostlugy” atly owadan suratlar bilen bezelen erteliler ýerleşdirilipdir. Bu kitapçada Türkmen halkynyň eý görýän juda üşükli, eýýesine wepaly, kanagatly alabaýy hakynda. Umuman, bu ertekiler hiç wagt könelmejek gymmaty bilen okyjylaryň kalbynda orun alar. Kipliň, R. Maugli / R. Kipliň; red. O. Ataýew; sur. O. Çerkezowa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 32 s. “Maugli” atly kitapça owadan suratlar bilen bezelen. Bu ertekide Maugli atly oglanjyk hakynda gürrüň gitýär. Bu kitapça tokaýda uly gaplaňyň Mauglini öz eline aljak bolup birnäçe gezek synanyşýar. Emma ene möjek Mauglini öz çagalaryny eý görşi ýaly gorap saklaýar. Ol tokaýda birnäçe ýyl ýaşap özüne dost tapynýar. Bu kitapça geljekki körpeje okyjylarmyz üçin gymmaty uly bolar.

 • Goturow, A. Hakyky dost / A. Goturow; sur. Ki Ji Ýoň. – Seul, 2019. – 28 s. Bu ertekili kitabyň maksady – çagalara adamlaryň häsiýetleriniň köpdürlüligini görkezmekden ybarat bolup durýar. “Hakyky dost” atly ertekidäki haýwanlaryň üsti bilen adamlaryň häsiýetini şekillendirýär. Jemgyýetiň arasynda kesir adamlara duş gelýarsiň, olar ýaly adamlara eşek diýlipdir, mekir we bet niýetli adamlarada mar (ýylan) diýilipdir. Beýleki tarapdan, daş sypaty howply we tikenli kirpi bolsa, gaýtam, düşünjeli we kömek berýän bolup çykýar. Hakykatdan hem, dünýäde dürli adamlar köp bolýar. Şol köp adamlar hakyky ýüzüni gizlejek bolsalar hem wagtyň geçmegi bilen olaryň hakyky keşbi aýan bolýar. Bu kitapça okyjylar üçin gymmaty uly bolar.

 • “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde geçirilen söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy bellenilen meýilnama laýyklykda 2020-nji ýyla, ýagny “Türkmenistan Bitaraplygyň mekany” ýylyna bagyşlap, gyşky dynç alyş möwsüminde Gökdere jülgesindäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda myhmançylykda boldy. Ol ýerde kitaphananyň hünärmenleri çagalar bilen bilelikde özara sorag-jogap alyşdylar. Çagalar öz okan kitaplary esasynda dürli ertekidir hekaýalary aýdyp berdiler. Öwrenen goşgularyny labyzly okap berdiler. Hünärmenlerimiziň okap beren ertekilerini uly gyzyklanma bilen diňlediler. Tapmaçadyr matallara ezberlik bilen jogap berdiler. Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde gurnan göçme sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.

 • Arkadagymyzyň «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly ýygyndysynyň — 12-nji tomy kitap hazynamyza gowuşdy.

  Berdimuhamedow, Gurbanguly. Ösüşiň täze belentliklerine tarap / G. Berdimuhamedow – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” atly bu saýlanan eseriň 12-nji tomy bu gün Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň kitap gaznasynyny bezedi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýyldaky maksatnamalaýyn çykyşlaryny, interwýularyny, gutlaglaryny hem-de ýüzlenmelerini özünde jemleýän, «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly eserler ýygyndynyň — 12-nji tomy biziň kitaphanamyzyň okyjylarynda uly gyzyklanma döretdi.

 • “Täze ýylym şan getirsin ilime”

  Dekabr aýynyň 24-ne Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Türkmenistanyň Döwlet gurjak teatrynda “Täze ýylym şan getirsin ilime” ady bilen döredijilik duşuşygyny geçirdi. Bu döredijilik duşuşygyna kitaphanamyzyň ýaşajyk okyjylary hem gatnaşdylar.

 • “Arşyň nepisligi”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Dekabr aýynyň 17-ne paýtagtymyzda ýerleşýän 132-nji orta mekdebinde Eziz Arkadagymyz jöwher zehininden syzylyp çykan “Arşyň nepisligi” atly kitaby dogrusynda mekdep okuwçylarynyň arasynda söhbetdeşlik gurady. Bilşimiz ýaly, milli Liderimiz türkmen okyjylary bilen bir hatarda, dünýä jemgyýetçiligini hem milli gymmatlyklarymyzyň aýratynlyklary, olaryň dünýä medeni ulgamyndaky orny hakynda söhbet açýan eserleri bilen yzygiderli tanyşdyryp gelýär. Olaryň hatarynda eziz Arkadagymyzyň “Ahalteke bedewi – biziň buýsanjymyz we şöhratymyz”, “Janly rowaýat”, “Ynsan kalbynyň öçmejek nury”, “Medeniýet-halkyň kalbydyr”, “Türkmen medeniýeti”, “Gadamy batly bedew” ýaly onlarça eserlerini guwanç bilen görkezmek bolar. “Arşyň nepisligi” atly bu ajaýyp kitapda ilkinji haly dokan zenan hakynda täsin bir rowaýat getirilýär. “Ol juda owadan, zyba görkli bolupdyr. Oňa seredenler özleriniň erkini aldyrypdyrlar. Ol aýal Günüň şöhlelerinden ýol ýasap, asmana uçup gidenmiş. Ine, şol şöhlelerden erşini sepläp, argajyny baharyň gök baýyrlaryndan gatlap, çitimini ak reňkli kümüş säherlerden, sarysyny altyn çägeden çitip, ol zenan asmana ýol salyp gidenmiş. Şonuň üçinem türkmen halysynyň reňki çog gyzyl, sarysy Gün ýaly, agy hem säherler deý owadan reňklidir”. Kitabyň ady onuň içki mazmuny bilen özara sazlaşyga eýedir. “Arşyň nepisligi” atly bu kitap “Ilden-ile aşan nusgalar”, “Gözellik dowamaty”, “Tebigylyk aýdymy”, “Haly – zynat”, “Hakyda we dowamat” ýaly bölümlerden durýar. Bölümleriň içinden türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak milli mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan ajaýyp halylarymyz hakynda dürdäne setirler eriş-argaç bolup geçýär. Kitabyň başynda: “Gül gunçasy gara gözüňe, gara daglary daýanjyňa, ýelleri sabanyň nepesine, çölüniň çägesi zer dänesine, mukamdyr aýdym-sazlary älemiň sedasyna meňzeýän eziz Diýarymyň her ertiri meniň kalbymy heýjana getirýär” diýip, eziz Arkadagymyz Hakyň nazar salan türkmen topragyna bolan egsilmez buýsanjyny beýan edýär. Bu kitapda halylaryň dürli görnüşleri, haly fabrikleriniň işi, halylaryň dokalyşy, çitilişi, tebigy reňkler, Garagum gözellikleri, Köpetdagyň, Amyderýanyň, gojaman Hazaryň täsinlikleri hakyndaky fotosuratlar bilen bezelmegi onuň gymmatyny has-da artdyrýar. Gözelligiň we kämilligiň baýdagy bolan milli türkmen halylarymyz gojaman taryhyň uzak dowamynda ene-mamalarymyz tarapyndan döredilip, nesilden-nesle geçirilip gelnen beýik sungatdyr. Milli gymmatlyklarymyzyň howandary eziz Arkadagymyzyň parasatly zehini bilen bu günki gün ajaýyp halylarymyz dünýä gymmatlyklarynyň üstüni ýetirýär. Goý, bu işleriň gözbaşynda durup, halkymyzyň her bir milli gymmatlygy hakynda dünýä nusgalyk eserleri döredýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, galamy ýiti, belent tutumly işleri hemişe rowaç bolsun!

 • Çaga we kitap

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Kitap ynsanýetiň baş baýlygydyr, sermaýasydyr, döwürleriň, nesilleriň, medeniýetleriň arasyndaky arabaglanşygy özünde jemleýän bilimler çeşmesidir” diýýär. Şu aýdylanlardan ugur alyp B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy dekabr aýynyň 11-ne paýtagtymyzda ýerleşýan 28-nji orta mekdebinde 1-5-nji synp okuwçylaryň arasynda “çaga we kitap” atly söhbetdeşlik geçirdi. Bu söhbetdeşlikde çaga zehinine täsir edýän esaslar ýagny, çaga we aýdym-saz, çaga we kitap, çaga we surat, çaga we oýunjak, çaga we sport ýaly temalardan söz açyldy. Hakykatdan-da, kitap durmuşy, ýaşaýşy gözelleşdirýär we kitap iň gowy dost hasaplanylýar. Kitap bilen dostlaşan çaga özüne aýratyn bir dünýäni gurýar. Şol dünýä hem onuň öz-özüne akyl ýetirmegine ýardam edýär. Kitap diýlende çagalar diňe bir okuw kitaplary bilen çäklenmeli däldir. Sebäbi çaganyň durmuşynda çeper edebiýatlaryň uly orny bardyr. Kitap çagalaryň ylym-bilimiň çuňluklaryna aralaşmagyna, sözleýiş diliniň ösmegine, söz baýlygynyň artmagyna täsiriniň uludygyny nygtamak bilen, kitaphanamyzyň işgärleri ähli ýaşdaky okyjylar üçin kitaphanamyzyň gapysynyň açykdygyny aýdyp, olary kitap okamaklyga çagyrdylar.

 • “Rowaçlyga beslenen Bitarap Watanym”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy gözel paýtagtymyzyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän Bagtyýar nesiller ýöriteleşdirilen №74-nji orta mekdebi bilen bilelikde Bitaraplygymyzyň şanly 24 ýyllygy mynasybetli “Rowaçlyga beslenen Bitarap Watanym”atly edebi-sazly çäresini geçirdi. Bu edebi sazly çärämizde Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebiniň halypa mugallymy ýazyjy-şahyrymyz Juma Artykow Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan ynsanperwer we parahat söýüjilikli syýasaty barada mekdep okuwçylaryna gürrüň berdi, mundan başga-da Bitaraplygymyza bagyşlap özdöreden ajaýyp şyyrlaryny okap berdi. Şeýle-de edebi-sazly çärämizde bu mekdebiň okuwçylarynyň Bitaraplygymyza bagyşlap, onlarça goňşy döwletlerimiziň hem-de türkmen halkynyň medeniýetini, sungatyny açyp görkezýän sahna oýunlaryna hem-de çeper okaýyşlaryna tomaşa edildi. Okuwçylaryň N. Saryhanowyň “Şükür bagşy powestinden Şüküriň öz agasyny ýesirlikden dutaryň şirin owazy bilen halas ediş sanasy ata-babalarymyzyň agzybir parahat durmuşyň tarapdary bolandyklaryny açyp görkezýär. Kitaphanamyzyň Bitaraplygymyza bagyşlap “Bitaraplyk buýsanjym” atly gurnan sergisi hem çärä gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.

 • “Kitap-hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň Noýabr aýynyň 5-6 –na geçirilen “Kitap-hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň ХIII Halkara kitap sergi-ýarmarkasynda gazanan DIPLOMY we kitap sergiden pursatlar

 • “Halkyň ýüregini söýlän şahyr”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy gözel paýtagtymyzyň №74-nji orta mekdebi bilen bilelikde K. Gurbannepesowyň doglan gününiň 90-ýyllygyna bagyşlap “Halkyň ýüregini söýlän şahyr” atly edebi-sazly çäresini geçirdi. Şeýle-de edebi-sazly çärämizde bu mekdebiniň okuwçylarynyň halypa şahyrymyz K. Gurbannepesowyň şygyrlaryna bagyşlap, goýan sahna oýunlaryna hem-de çeper okaýyşlaryna tomaşa edildi. Kitaphanamyzyň K. Gurbannepesowyň döredijiligine bagyşlap “Ussadyň durmuş ýoly” atly gurnan sergisi hem çärä gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.

 • “Kalby bahar ýaz ýalydy”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy gözel paýtagtymyzyň №132-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebi bilen bilelikde T. Gurbanowyň doglan gününiň 85-ýyllygyna bagyşlap “Kalby bahar ýaz ýalydy” atly edebi-sazly söhbetdeşligini geçirdi. Edebi-sazly söhbetdeşligimize Türkmenistanyň halypa şahyry, ussat ýazyjymyz Hemra Şirow hem-de M. Kulyýewa adyndaky türkmen milli konserwatoriýasynyň 3-nji ýyl talyby Söýençgeldi Tekäýew bilen Mukam Kakaýew gatnaşyp, aýdymçy şahyrymyz T. Gurbanowyň sözlerine “Ala gözli Humaýym” we “Dört örüm saçly”diýen aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Mekdebiň uly synp okuwçylary hem halypa ýazyjymyzyň şygyrlaryny çeper okap, sahna oýunlary bilen çykyş etdiler. T. Gurbanowyň döredijiligine bagyşlap gurnalan “Halypa hormaty” atly sergisi hem edebi-sazly söhbetdeşligimize gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.

 • “Pyragynyň keşbi bilen adygan”: (Türkmenistanyň halk artisti Hommat Müllügiň d.g 80 ýyllygyna bagyşlap)

  Bu çäräni Aşgabat şäheriniň 8-nji orta mekdebinde B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň sungat bölüminiň halypa kitaphanaçysy Ogulnyýaz Gulmuhammedowa mekdep okuwçylarnyň arasynda giňişleýin söhbetdeşlik gurady. Bu söhbdeşligiň esasynda okuwçylaryň arasynda Türkmenistanyň halk artisti Hommat Müllügiň döredijiligune bolan uly gyzyklanma döredi.

 • “Ýol hereketiniň howpsyuzlygy-ömrümiziň rahatlygy”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy kitaphana gelýän okyjylar bilen ýol hereketiniň kadalaryny ýaş nesillere öwretmek, onuň düzgünlerini düşündirmek, ýolyşygyň kömegi bilen ýol hereketiniň kadalaryny dogry berjaý etmegiň wajyp bolup durýandygyny aýdyp geçdi. Ýoldan geçenimizde diňe ýanýodadan, onuň hem sag tarapyndan ýöremelidigini, şeýle hem köçeden geçenimizde ýol yşyga seretmelidigini öz okyjylaryna giňişleýin düşündirdi. Köçeden geçýän beýleki adamlara päsgel bermeli däldigini, diňe geçmäge niýetlenen ýerlerden geçmelidigini hem-de ulagdan düşeniňizden soň hemişe onuň yz tarapyndan geçmelidigini nygtap geçdi. Mundan başga-da biziň kitaphanamyz Aşgabat şäherimiziň çäginde ýerleşýän mekdeplerde “Şadyýan çatryk”, “Şäher harplygy”, “Özüňi barla” atly çärelerini geçirdi.

 • Arkadagymyzyň “Türkmen Alabaýy” atly kitaby halka gowuşdy

  Berdimuhamedow, Gurbanguly. Türkmen alabaýy / G. Berdimuhamedow – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde “Türkmen alabaýy” atly kitabyny ýazyp tamamlandygyny buşlanynda, ýüreklerimiz buýsançdan doldy. Bu “Türkmen alabaýy” atly kitap diňe bir dünýäde iň gadymy tohumlaryň biri bolan meşhur alabaý tohumynyň gelip çykyşy we ösüşi barada gürrüň bermek bilen çäklenmän, eýsem alabaýyň medeni gymmatlygyny we özboluşlylygyny açyp görkezýär. Türkmen alabaýy asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan ahalteke bedewi, haly ýa-da gawun ýaly milli gymmatlyklar bilen bir hatarda durýar. Olar türkmenleriň sazlaşyk, gözellik, maddy we ruhy gymmatlyklar baradaky düşünjelerini we garaýyşlaryny beýan edýän çuň manyly keşplere öwrülip, halk medeniýetiniň möhüm gatlagyny emele getirýär. Geljekki okyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen alabaýy” atly täze kitabyndan gyzykly wakalaryň, rowaýatlaryň we arhiw maglumatlarynyň mysalynda türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan alabaý barada örän köp gyzykly maglumatlary tapyp bilerler. Milli Liderimiziň bu eseriniň alabaý tohumyny we umuman, türkmen halkynyň milli mirasyny bütin dünýäde wagyz etmekde ägirt uly ähmiýete eýe boljakdygy şübhesizdir.

 • Biziň kitaphanamyza gelip gowşan kitap

  Hojanyýaz, Akmyrat. Watan hakynda aýdym : goşgular we poemalar / A. Hojanyýaz ; Şahyr hem publisist Akmyrat Hojanyýazyň eliňizdäki goşgular hem poemalar kitaby onuň kyrk ýyllyk döredijilik işiniň bir bölegini düzýär. Bu işiň ýene agramly bölegi onuň bu kitabyna girizilmän galan goşgularyndan, publisistik makalalaryndan we beýleki kyssa eserlerinden ybaratdyr. Köp wagtlyk zähmeti bilen meşhurlyk hem ykraryýet gazanyp gelen şahyryň täze kitabynyň okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanyljakdygyna ynanýarys.

 • «Galkynyş» kitap merkezinden biziň kitaphanamyza gelip gowşan kitaplar

  1. Çüriýew, Allaýar. Galkynan göwün : goşgular / A. Çüriýew ; sur. M. Lallykowa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 374 s. : sur. Şahyr Allaýar Çüriýewiň bu goşgular ýygyndysyna onuň dürli ýyllarda ýazan şygyrlary girizildi. Tanymal şahyryň ezber galamynyň astyndan çykan bu şygyrlarda Berkarar Watanymyzyň belent üstünlikleri, türkmen tebigatynyň ajaýyp gözelligi, ynsan kalbynyň ýokary ahlak mertebesi, halallyk, lebizlillik, şeýle hem päk söýgi çeper dilde beýan edilýär.
  2. Gullaýew, Nazar. Ömrüň dowamy / N. Gullaýew ; sözb. A. Atabaýewa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 172 s. Türkmenistanyň ylymda we tehnikada at gazanan işgäri, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi, uly alym, gowy şahyr, Nazar Gullaýewyň ömrüniň we döredijiligiň barada kitap. Ol ömrüniň ahyryna çenli Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde talyplara sapak berdi. Ol gadymy we orta asyrlar türkmen edebiýatynyň taryhy boýunça edebiýatçy alym, professor , kinodramaturg, daşary ýurt şahyrlarynyň goşgularyň terjimeçi.
  3. Rejebow, Nobatguly. Kalbymyň senasy : saýlanan goşgular / N. Rejebow. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 293 s. Görnükli türkmen şahyry, dramaturg, kinodramaturg, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Nobatguly Rejebow 1946-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Serhetabat etrabynyň Sandykgaçy geňeşliginde dünýä indi. Oba mekdebini, sonra Türkmen döwlet uniwersitetiniň daşary ýurt fakultetini tamamlady. Ol “ Türkmenistan” neşirýatynda, “Garagum” žurnalynda, “ Edebiýat we sungat” gazetinde, Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginde dürli wezipelerde işledi. Nobatgulynyň drama eseri paýtagymyzyň teatrlarynda goýuldy hem şa serpaýyna eýe boldy, birnäçe çeper film surata düzürildi. Eliňizdäki kitapda Nobatguly Rejebowyň iň gowy goşgulary girizildi.

 • Gökdere jülgesindäki “Şöhle” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde geçirilen çäre.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň 7-nji awgustynda Gökdere jülgesindäki “Şöhle” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda myhmançylykda bolup, türkmen milli oýunlary barada “Türkmen milli oýunlarynyň taryhy” atly söhbetdeşlik hem-de çagalaryň arasynda “Kim bilmeşek”, “Ýaňyltmaçlar bilen dil baýlygyny berkitmek”, “Geliň, tapmaça çözeliň” atly bäsleşikleri geçirdi. Çäreleriň dowamynda türkmen milli oýunlary barada täsirli gürrüňler edildi. Ol oýunlaryň gelip çykyşy, terbiýeçilik ähmiýeti barada hünärmenlerimiz çagalara gürrüň berdiler. Çagalar öz aralarynda tapmaçalar, ýaňyltmaçlar, dürli soraglar boýunça bäsleşdiler. Hünärmenlerimiziň gurnan göçme sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Çäreleriň ahyrynda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly adamlar bolup ýetişmegi üçin uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Gökdere jülgesindäki “Nesil” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde geçirilen çäre.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň 5-nji awgustynda Gökdere jülgesindäki “Nesil” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda myhmançylykda bolup, “Türkmenistanyň goraghanalary”, daşary ýurt döwletleri barada “Seýil edeliň bu jahana” şeýle-de saz öwreniji, alym, kompozitor Uspenskiý Wiktor Aleksandrowiçiň doglan gününiň 140 ýyllygyna bagyşlap, “Türkmen mukamyny dünýä ýaýan ussat” ady bilen söhbetdeşlikler geçirdi. Ol ýerde gurnalan göçme sergi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşlikleriň ahyrynda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly adamlar bolup ýetişmegi üçin uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Şöhle” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde geçirilen söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň tomusky dynç alyş möwsüminde Gökdere jülgesindäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde dynç alýan çagalaryň arasynda bolup, dürli söhbetdeşlikleri, döredijilik duşuşyklary, bäsleşikleri hem-de göçme kitap sergilerini gurnamak işlerini awgust aýynda hem yzygiderli alyp barýar.
  Çagalar kitaphanamyzyň hünärmenleri 2019-njy ýylyň 2-nji awgustynda “Şöhle” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde myhmançylykda bolup, ol ýerde dynç alýan çagalaryň arasynda türkmen halk ertekileri barada “Geliň, erteki diňläliň”, türkmen saz gurallary barada “Saz eýlese dutar-gyjak” hem-de türkmeniň ak öýleri barada “Ak öý – arzyly hazyna” ady bilen söhbetdeşlikleri geçirdi. Söhbetdeşlikleriň dowamynda hünärmenlerimiz çagalara türkmen halk ertekilerinden şeýle-de daşary ýurt ertekilerinden birnäçesini okap berdiler. Şeýle-de türkmen milli saz gurallary, olaryň aýratynlyklary, ýasalyşy barada kitaplarda berlen gyzykly maglumatlar bilen tanyşdylar. Türkmeniň ak öýleri barada hem täsirli gürrüňler edildi. Kitaphanamyzyň gurnan göçme sergisi hem çagalarda uly gyzyklanma döretdi. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesilleriň gowy dynç almagy, boş wagtlaryny gyzykly hem-de şadyýan geçirmegi üçin uly aladalar edýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • Gökdere jülgesindäki “Altyn sümmül” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde geçirilen “El hünäri – il gezer” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň 17-nji iýulynda Gökdere jülgesindäki “Altyn sümmül” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “El hünäri – il gezer” ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda hünärmenlerimiz çagalara biziň ene-mamalarymyzdan miras galan el işlerimiz barada gürrüň berdiler. Ol ýerde dynç alýan gyzjagazlar öz başarýan el işlerini başarjaňlyk bilen görkezdiler. Şeýle-de türkmeniň nepis halylary, el keşdeleri, milli nagyşlary baradaky kitaplardan ybarat bolan göçme sergi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Ýene-de şol dynç alyş merkezinde 17-nji iýulda “Türkmen tebigatynyň gözelligi” hem-de haýwanat dünýäsi barada “Biziň kiçijek dostlarymyz” atly çeper okaýyş gurnady. Çäräniň dowamynda ösümlik hem-de haýwanat dünýäsi baradaky kitaplardan birnäçesini çagalar uly gyzyklanma bilen okadylar. Özara sorag-jogap alyşdylar. Ol ýerde gurnalan göçme sergi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Çäräniň ahyrynda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly adamlar bolup ýetişmegi üçin uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • Gökdere jülgesindäki “Altyn damja” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde geçirilen çäre

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň 15-nji iýulynda Gökdere jülgesindäki “Altyn damja” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda myhmançylykda bolup, türkmen milli oýunlary barada “Halk oýunlary – terbiýe mekdebi” ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen milli oýunlary barada täsirli gürrüňler edildi. Ol oýunlaryň gelip çykyşy, terbiýeçilik ähmiýeti barada hünärmenlerimiz çagalara gürrüň berdiler. Çagalar öz aralarynda “Aýterek - Günterek”, “Küşt” oýunlary boýunça bäsleşdiler. Halk oýunlary barada gurnalan göçme sergi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Ýene-de şol ýerde 15-nji iýulda “Türkmen halk dessanlary” şeýle-de “Güneş žurnalynyň sahypalaryndan” ady bilen syn hem-de söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen halk dessanlarynyň terbiýeçilik ähmiýeti barada täsirli gürrüň edildi. Hünärmenlerimiz çagalaryň iň söýgüli neşirleriniň biri bolan “Güneş” žurnalynyň sahypalarynda ýerleşdirilen täsinlikleri, hekaýadyr ertekileri okap berdiler, çagalar tapmaçalardyr matallary uly gyzyklanma bilen çözdüler. Ol ýerde gurnalan göçme sergi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşlikleriň ahyrynda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly adamlar bolup ýetişmegi üçin uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde geçirilen söhbetdeşlik

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň tomusky dynç alyş möwsüminde Gökdere jülgesindäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde dynç alýan çagalaryň arasynda bolup, dürli söhbetdeşlikleri, döredijilik duşuşyklary, bäsleşikleri hem-de göçme kitap sergilerini gurnamak işlerini iýul aýynda hem yzygiderli alyp barýar.
  Çagalar kitaphanamyzyň hünärmenleri 2019-njy ýylyň 10-njy iýulynda “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde myhmançylykda bolup, ol ýerde dynç alýan çagalaryň arasynda “Jadyly ertekiler” “Ertekiler ses ýazgysynda” hem-de “A.S.Puşkiniň ertekilerine syýahat” ady bilen söhbetdeşlikleri geçirdi. Söhbetdeşlikleriň dowamynda hünärmenlerimiz çagalara türkmen halk ertekilerinden şeýle-de daşary ýurt ertekilerinden birnäçesini okap berdiler. Çagalar bilen bilelikde gurjaklaryň üsti bilen erteki gahrymanlaryny janlandyrdylar. Kitaphanamyzyň gurnan göçme sergisi hem çagalarda uly gyzyklanma döretdi. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesilleriň gowy dynç almagy, wagtyny gyzykly hem şadyýan geçirmegi üçin uly aladalar edýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • Okyjy tarapyndan sowgat berilen kitaplar

  Biziň Watanymyz Türkmenistan / red. Ş. Myratgulyýewa, N. Halymowa; sur. : A. Berdiýewa, O. Çerkezowa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. – 191 s.
  “Biziň Watanymyz Türkmenistan” atly kitap, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň birinji synp okuwçylaryna sowgady. Kitap ajaýyp suratlar bilen bezelen. Bu neşiriň içinde Türkmenistan täze Galkynyş eýýamynda, Aşgabat – biziň Watanymyzyň paýtagty, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarymyz hakda, şeýle hem Türkmeniň taryhy we görnükli şahsyýetleri hem-de türkmeniň milli gymmatlyklary ýerleşdirilen.

 • Okyjy tarapyndan sowgat berilen kitaplar

  Horn, Sebastian. Die grosse Monster-Gitarrenschule / H. Horn ; il. N. Maier. – Köln : NGV , 2009. – 112 p.
  Gitarada çalmagy tälimlerini öwredýän bu uly göwrümli kitapda başlangyç gitaraçynyň ilkinji sapaklary gyzykly we owadan bezegi görnüşde beýan edilýär. Gitara çalmagy öwredýän gysga möhletli okuw kursy 30 aýdymdan ybarat.

 • “Medeniýet we sungat - ösüşleriň aýdyň ýoly”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň 25-nji iýunynda Gökdere jülgesindäki “Bagtyýar nesiller” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde myhmançylykda boldy. Ol ýerde “Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni” mynasybetli “Medeniýet we sungat - ösüşleriň aýdyň ýoly” atly söhbetdeşlik geçirdi. Göçme kitap sergisi gurnaldy. Bu ýerde dynç alýan çagalar kitaplary uly gyzklanma bilen okadylar. Hünärmenlerimiz bilen özara sorag-jogap alyşdylar. Ýene-de şol çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde belli rus ýazyjysy hem şahyry A.S.Puşkiniň doglan gününiň 220 ýyllygyna bagyşlap, “Ol ýeriň näbelli ýodalarynda” atly ertirlik geçirildi. Hünärmenlerimiz çagalara tanymal ýazyjynyň ömri we döredijiligi barada gürrüň berdiler. Çagalar ýazyjynyň goşgularyny uly gyzyklanma bilen okadylar.

 • Geçirýän çäreler we göçme sergiler

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň 21-nji iýunynda “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda söhbetdeşlik geçirdi hem-de türkmen halk ertekilerinden ybarat bolan göçme sergi gurnady. Sergi çagalarda uly täsir galdyrdy. Çagalar kitaplary uly gyzyklanma bilen okadylar şeýle-de özara küşt oýnamak boýunça bäsleşdiler.

 • Geçirýän çäreler we göçme sergiler

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökdere jülgesindäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde yzygiderli çäreleri geçirýär, göçme sergileri gurnaýar. Çagalar kitaphanasy 2019-njy ýylyň 13-nji iýunynda “Altyn sümmül” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde myhmançylykda boldy. Göçme sergi gurnady. Hünärmenlerimiz çagalara dürli ertekili kitaplary okap berdiler. Bu bolsa çagalarda uly täsir galdyrdy. Çagalar kitaphanasy ýene-de 13-nji uýunda “Altyn sümmül” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde çagalar ýazyjysy Allaberdi Haýydowyň doglan gününiň 90 ýyllygy mynasybetli “Tebigatyň goragynda” atly sergi gurnady. Çagalar ussat ýazyjynyň şygyrlaryny uly gyzyklanma bilen okadylar, ömri we döredijiligi barada täsirli gürrüňleri diňlediler.

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Berdimuhamedow, Gurbanguly. Atda wepa-da bar, sapa-da / G. Berdimuhamedow, jog. red. W. M. Hramow. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 309 s. Türkmen bedewi adamzat medeniýetiniň aýrylmaz bölegi, gadymdan bäri edebi ýazgylaryň esasy gahrymany bolmagynda galýar. Gahryman Prezidentimiziň “ Atda wepa-da, sapa-da” atly täze kitaby halkymyzyň watançylygyň, ynsanperwerlik ýörelgeleriniň kemala gelmeginde bedewleriň ornuny açyp görkezýär. Kitapda adamyň tebigat bilen bitewüligi, sagdynlyk, ruhubelentlik we döredijilikli ýaşamak bilen bagly esaslary açylýar. Bu bolsa halkymyzyň taryhyna we medeniýetine çuňňur düşünmäge mümkinçilik berýär.

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Aşyrmämmedow, Nurgeldi. Dag rowaýaty : hekaýalar = Legend of mountains : stories = Легенда гор : рассказы / N. Aşirmämmedow ; sur. : O. Çerkezowa, D. Akyýew. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. - 527 s. Awtoryň türkmen, iňlis we rus dillerinde taýýarlanylan hekaýalar ýygyndysynda ýurdumyzyň täsin tebigatynyň, päk we wepaly söýginiň waspy, milli taryhymyzda orun alan ata-babalatymyzyň asylly ýörelgeleridir däp-dessurlary, asyrlardan-astrlara aşyp gelýän çeper sungaty, mukaddeslik, halalyk bilen baglanyşykly örän çeper beýan edilen gyzykly wakalar hekaýalarda hereket edýän gahrymanlaryň çeper keşbiniň üsti bilen okyjylara ýetirilýär.

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Atabaýew Ata. Goşa çynaryň ýapraklary / A. Atabaýew, G. Atabaýewa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015. – 158 s. “Goşa çynaryň ýarpaklary” atly kitaba Ata Atabaýewiň we Gurbanjemal Atabaýewanyň goşgulary girizildi. Watana wepalyk, adamkärçilik, halallyk, ynsanperwerlik ýaly agşy gylyk-häsiýetler kitapdaky goşgularyň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Ajaýyp döwrümiziň , milli ruhy gymmatlyklarymyzyň, ýol-ýörelgelerimiziň waspyny çeper beýan edýän goşgular okyjylarda gyzyklanma döreder diýip umyt edýäris.