Täzelikler/Bildirişler

 • “Bitaraplyk - agzybirligiň, parahatçylygyň nyşany” atly baýramçylyk dabarasy.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy- ýakynda öz okyjylary bilen hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk baýramy mynasybetli Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde “Bitaraplyk - agzybirligiň, parahatçylygyň nyşany” ady bilen baýramçylyk dabarasyny geçirdi. Dabaranyň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň hemişelik Bitaraplygymyz, onuň ähmiýeti, Bitaraplygymyza ýetilýänçä, ata-babalarymyzyň geçen taryhy ýoly baradaky dürdäne setirlerini hünärmenlerimiz ýaş nesillere aýdyp berdiler. Şeýle-de 26 ýylyň içinde ýurdumyzyň dürli ugurlar boýunça ýeten belent sepgitleri barada aýratyn nygtaldy. Dabara gatnaşan kitap söýüji okyjylarymyz hem hemişelik Bitaraplygymyzy, asuda Asmanymyzy, parahat Zeminimizi wasp edýän goşgulary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi dabara gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda ýurdumyzy dünýade parahatçylygy goldaýan, hoşniýetli hyzmatdaşlyga ygrarly döwlet hökmünde tanadan Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna sowgat berlen kitap barada.

  Annamyradow, D. Dünýäniň yşky : Hekaýalar, nowellalar, esseler, miniatýuralar / red. S. Şaýymow. – A.: TDNG, 2021. – 518 s.
  Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradowyň elimizdäki täze “Dünýäniň yşky” atly liriki eseri çeper öwrümlere, duýgulara, garaşylmadyk yşky çözgütlere, nowella häsiýetli wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Kitapda adam ykbaly inçe lirizmiň üsti bilen täze öwüşginlerde açylýar. Eserde çaga psihologiýasy hem öň ulanylmadyk görnüşlerde inçeden yzarlnýar. Bu liriki hekaýalar çemeni proza bilen poeziýanyň arasyndan salnan täze bir ýol diýip hasaplamak bolar.
  Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradowyň elimizdäki täze “Dünýäniň yşky” atly liriki eseri kalplary yşkdan doly ýaşlara we giň okyjylar köpçüligine niýetlenendir.

 • “Çeper sözüň ussatlary” atly edebi agşam

  (Türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleri Myrat Talybynyň doglan gününiň 255 ýyllygyna şeýle-de Zynharynyň doglan gününiň 230 ýyllygyna bagyşlap, “Çeper sözüň ussatlary” atly edebi agşam.
  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleri Myrat Talybynyň doglan gününiň 255 ýyllygyna şeýle-de Zynharynyň doglan gününiň 230 ýyllygyna bagyşlap, “Çeper sözüň ussatlary” atly edebi agşam. Söhbetdeşligiň dowamynda edebiýatymyzda yz goýan söz ussatlarynyň ömri we döredijiligi barada täsirli gürrüňler edildi. Mekdebiň göreldeli okuwçylary ussat şahyrlaryň döreden goşgularynyň birnäçesini labyzly aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem kitap söýüji okyjylarymyzda uly gyzyklanma döretdi.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekilleriniň ömri we döredijiligini ýaş nesillerimize giňişleýin wagyz etmekde uly işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Paýhas çeşmesi” kitabyndan “Bijeli oglan aglamaz” atly atalar sözi barada söhbetdeşlik

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy- ýakynda körpe okyjylary bilen tapmaçalar esasynda bäsleşik geçirdi. Bäsleşigiň dowamynda iki topar hem deň netije gazandy. Hünärmenlerimiz ýeňijini bije çekmek arkaly saýlady. Bu bolsa çagalarda örän ýakymly täsir galdyrdy. Uzynly-gysgaly iki çöpüň başyny deňläp atylan bu bije halkymyzyň gadymdan gelýän bije atyşmak dessurynyň ýokary derejede mynasyp dowam etdirilýändiginiň şöhlelenmesine öwrüldi. Kitaphanamyzyň hünärmenleri hem çagalara dürdäne “Paýhas çeşmesi” kitabynda orun alan “Bijeli oglan aglamaz” diýen atalar sözüniň türkmen halkynyň arasynda asyrlar boýy dowam edip gelen bije atyşmak dessury bilen baglylykda döränligi hem-de türkmeniň bu dessura garaýşynyň, onuň bilen baglylykda ýüze çykýan merdana hasiýetini beýan edýändigi barada gyzykly gürrüň berdi. Gurnalan kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Bäsleşigiň ahyrynda Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Haly dokamak käri – terbiýäniň nusgalyk täri” atly döredijilik duşuşygy (Halypa kitaphanaçysy we halyçy zenan Şalar Öräýewa bilen döredijilik duşuşygy)

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda “ Haly dokamak käri – terbiýäniň nusgalyk täri” atly döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda türkmen zenanlarynyň näzik elleri bilen keser tutup, çitim çitip döreden ajaýyp sungat eseri bolan nepis halylarymyzy dokamagyň syrlary, bu inçe sungady döretmekde ulanylýan gurallar, sapaklarynyň aýratynlygy, reňk öwüşgini barada täsirli gürrüňler edildi. Mekdebiň halypa kitaphanaçysy, halyçy zenan Şalar Öräýewa höwesjeň, bilesigeliji okyjylarymyzy keser, synny, darak, temen, eriş, argaç, dürli boýagly ýüpler, alaja ýüp, badalga ýüpi, baslyk ýüp, küji ýüpi, topraklyk ak ýüp we başga-da haly ýüwürtmegiň we dokamagyň gadymy usullaryna gerekli bolan dürli ýüpler we enjamlar bilen ýakyndan tanyşdyrdy. Halyçy zenan haly dokamagyň inçe syrlaryny ýaşajyk okyjylarymyza ussatlyk bilen öwretdi. Kitaphanamyzyň hünärmenleri hem Hormatly Prezidentimiziň “Janly rowaýat”, “Arşyň nepisligi” atly ajaýyp kitaplarynda beýan edilen nepis halylarymyz baradaky täsin maglumatlary ýaşajyk okyjylarymyza aýdyp berdiler. Halyçylyk sungatyna gerekli bolan dürli gurallar hem-de dürli haly önümleri esasynda gurnalan göçme sergi hem çagalarda aýratyn täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda milliliklerimizi ýaş nesillerimize has giňişleýin ýetirmek babatda uly aladalar edýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Rysgal berekediň toýy”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 74-nji orta mekdebi bilen bilelikde “Rysgal berekediň toýy” atly söhbetdeşligini geçirdi. Bu geçirilen söhbetdeşliginde kitaphanamyzyň hünärmeni Hasyl toýy janypkeş babadaýhanlaryň alyn derini saçyp çekýän halal zähmetine, mähriban topragymyza päk yhlasyna belent sarpanyň nyşanydygy barada gürrüň berdi. Mundan başga-da kitaphanaçy nusgawy edebiýatymyzyň görnükli şahyrlarynyň saçagyň nazy- nygmatlary toprakdan önüşi ýaly zeminiň rysgal-berekedi barada ýazan şygyrlaryndan birnäçesini aýdyp berdi. Mekdep okuwçylary hem öz gezeginde gadymy Jeýtun medeniýetiniň ekarançylygy we ýer-suw bilen baglanşykly birnäçe nakyllary, rowaýatlary aýdyp berdiler.
  Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan kitap sergisi hem söhbetdeşlige gatnaşan okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligimiziň ahyrynda Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Nagyş görki alaja” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde ene-mamalarymyzdan miras galan milli el işlerimizi ýaş nesilleriň arasynda wagyz etmek maksady bilen “Nagyş görki alaja” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda milli el işlerimiz barada täsirli gürrüňler edildi. Olaryň arasynda ak we gara şeýle-de dürli reňkli ýüplerden işilýän alajalara aýratyn orun berildi. Gözden-dilden goranmak maksady bilen bilege, boýna dakylýan, egin-eşiklere çatylýan, öýüň töründen asylýan, çaga sallançagyna bag edilýän alajalaryň dürli görnüşleri barada hünärmelerimiziň aýdyp beren gyzykly maglumatlary çagalarda uly täsir galdyrdy. Çagalar alaja barada ýazylan hekaýalary uly höwes bilen diňlediler. Söhbetdeşligiň dowamynda Gahryman Arkadagymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň nesillere nusgalyk el hünäri barada ýaşajyk okyjylarymyza gyzykly gürrüňler berildi. Gurnalan göçme sergi çagalarda uly täsir galdyrdy. Höwesjeň okyjylarymyz hem özleriniň eli bilen işen alajalaryny sergide ýerleşdirdiler.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda milli el işlerimizi ýaş nesillere giňişleýin wagyz etmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Ertekiler dünýäsine gezelenç”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaşajyk okyjylary bilen bilelikde “Ertekiler dünýäsine gezelenç” ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gyzykly söhbetdeşligiň dowamynda türkmen halk ertekileri, olaryň dürli görnüşleri, terbiýeçilik ähmiýeti, erteki gahrymanlarynyň gylyk-häsiýeti, gyzykly wakalary barada täsirli gürrüňler edildi. Soňra bolsa çagalaryň arasynda gyzykly täsirli sorag-jogap alyşmak bilen dowam edildi. Şeýlede “Ertekiler dünýäsine gezelenç” atly kitap sergisi gurnaldy.
  Dabaranyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna sowgat berlen kitap barada.

  Babaýew, H. Türkmen şalarynyň - hanlarynyň we serdarlarynyň şöhratly taryhy. T. 3. /Döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna 1991 - 2021; / red. K. Borjakowa. – A., 2021. – 228 s.
  Mirasgär hem şahyr Hangeldi Babaýewiň elimizdäki täze “Türkmen şalarynyň - hanlarynyň we serdarlarynyň şöhratly taryhy” atly kitabynda türkmen halkynyň taryhynda uly yz galdyran şahslarymyzyň durmuş yoly we edermenlikleri barada gürrüň berilýär. Şeýle hem şahyryň olara bagyşlap ýazan döreden eserleri girizilendir. Bu kitap giň okyjylar köpçüligine niýetlenen.

 • “Çagalaryň söýgüli ýazyjysy” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen ussat ýazyjy, şahyr Kaýum Taňrygulyýewiň ömri we döredijiligine bagyşlap, “Çagalaryň söýgüli ýazyjysy” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Kaýum Taňrygulyýewiň ömri we döredijiligi barada täsirli gürrüňler edildi. Hünärmenlerimiz şahyryň çagalar üçin ýazan goşgularynyň ençemesini çagalara okap berdiler. Çagalar hem ussat ýazyjynyň haýwanlar, gözel tebigat, dostluk barada ýazylan täsirli goşgularyny labyzly aýdyp berdiler. Tapmaça esasynda düzülen goşgularyň dogry jogabyny bilmek üçin özara bäsleşdiler. Gyzykly söhbetdeşligiň dowamynda gurnalan göçme kitap sergisi kitap söýüji okyjylarymyzda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • «Milliligiň gymmaty»

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy- ýakynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemekdäki ähmiýeti barada çagalaryň arasynda «Milliligiň gymmaty» atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda bu eserde milli Liderimiziň halkymyzyň gadymyýetden gelýän däp-dessurlary, milli ýörelgeleri bilen baglanyşykly parasatly oý-pikirleriniň giňişleýin beýan edilýändigi barada aýratyn nygtaldy. Bu ajaýyp eseriň halkymyzyň milli mirasyny düýpli öwrenmek, ony aýawly saklamak, giňden wagyz etmek hem-de geljekki nesillere ýetirmek babatda gymmatly hazynadygy barada täsirli gürrüňler edildi. Hünärmenlerimiz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitapda bar bolan rowaýatlaryň, tymsallaryň birnäçesini bilesigeliji okyjylarymyza okap berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda kitaba çuňňur sarpa goýýan Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Saglygym – baş baýlygym” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy- ýakynda “Saglygym – baş baýlygym” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, berk bedenli adamlar bolup ýetişmegi üçin ýurdumyzda alnyp barylýan işler dogrusynda täsirli gürrüňler edildi. Şeýle-de Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işinde ýerleşdirilen dermanlyk ösümlikler, olaryň ähmiýeti, ulanylyşy, aýratynlyklary barada gürrüňdeşlik geçirildi. Şeýle-de hünärmenlerimiz ýaşajyk okyjylara ilki bilen öýde hem-de köpçülik ýerlerde arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegi, ellerini yzygiderli ýuwmagy hem-de zyýansyzlaşdyryş serişdeleri bilen tämizlemegi, iki metr howpsuz araçägi saklamagy, köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtüklerini ulanmagy, dogry we wagtly-wagtyna iýmitlenmegi, sport bilen meşgullanmagy maslahat berdiler. Ene-mamalarymyzyň millilik derejesine ýetiren, derdi-belalardan, kesellerden goranmak üçin ulanan üzärlik ösümliginiň keselleriň öňüni almakdaky peýdalary barada hem bilesigeliji okyjylara täsirli gürrüňler berdiler.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesiller üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Owazy jahana ýaýran dutarym ” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen türkmen milli saz guraly dutar barada “Owazy jahana ýaýran dutarym” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň milli aýdym-saz sungatymyzy ýaş nesillere giňişleýin wagyz etmekde alyp barýan işleri barada täsirli gürrüňler edildi. Hünärmenlerimiz Gahryman Arkadagymyzyň “Ile döwlet geler bolsa...”, “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly ajaýyp kitaplarynyň many- mazmuny barada bilesigeliji okyjylarymyza aýdyp berdiler. Şeýle-de dutar saz guralynyň ýasalyş aýratynlygy, onda çalynýan şirin sazlar barada çagalar bilen gyzykly söhbet etdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • "Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri" XIII jildiniň tanyşdyrylyş söhbetdeşlik

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz okyjylary bilen ýaňy-ýakynda Milli Liderimiziň türkmen lukmanlarynyň hünär baýramçylygyna hem-de türkmen halkyna peşgeş beren “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş söhbetdeşligini geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphana hünärmenimiz bu gymmatly eserde öz beýanyny tapan dermanlyk ösümlikler, olaryň suratlary, biologik aýratynlyklary, dermanlyk ähmiýeti, himiki düzümi, taýýarlanyşy we ulanylyşy barada berlen anyk we takyk maglumatlar barada giňişleýin gürrüň berdi. Şeýle-de ýurdumyzyň gözel ýerlerinde düşürilen foto suratlaryň, dermanlyk ösümlikleriň rus-latyn- türkmen dilindäki sözlüginiň hem-de ösümlikleri ýygnamagyň senenamasynyň kitabyň baý mazmunynda beýan edilýändigini aýratyn nygtady. Kitaphananyň okyjylary hem öz gezeginde bu ajaýyp eseriň her bir jildinde görkezilen dermanlyk ösümlikleriň peýdasy barada gyzykly gürrüňler berdiler hem-de türkmen tebigatyny wasp edýän ajaýyp goşgulary labyzly aýdyp berdiler.
  Geçirilen söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzda gurnalan “Saglygym-baş baýlygym” atly kitap sergisi çärä gatnaşan okyjylarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Merdana pederleriň hatyrasy”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda öz okyjylary bilen ýurdumyzda bellenilip geçilýän Hatyra güni mynasybetli “Merdana pederleriň hatyrasy” ady bilen ýatlama söhbetdeşligini geçirdi. Bu söhbetdeşlikde kitaphana hünärmenimiz merhumlary hatyralamak, olary ýagşylykda ýatlamak halkymyzyň asylly ýörelgeleriniň biridir diýmek bilen bir hatarda ýurduň azatlygy, iliň erkinligi üçin mertlik bilen söweşip, gahrymançylygyň belent nusgasyny görkezip wepat bolanlar, 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesinde şehit bolanlar hakyndaky ýatlamalar halkymyzyň hakydasynda ebedi bolýandygyny we olar taryha öz atlaryny edermenlikleri, gaýduwsyzlyklary, ýanbermezlikleri bilen geljekki nesiller üçin watansöýüjüleriň nusgasyna öwrülendikleri barada giňişleýin gürrüň berdi. Çäräniň dowamynda kitaphanamyzda Hatyra gününe bagyşlanyp gurnalan kitap sergisi çärä gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.
  Ýurdumyzyň ýüregi hasaplanýan, ajaýyp keşbi bilen göreni haýrana goýýan gözel paýtagtymyz Aşgabady gülledip ösdürýän Mähriban Arkadagymyza çäräniň dowamynda alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Garaşsyzlyk baky-bagtym”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” aýdym-sazly bäsleşigine gatnaşan çagalaryň arasynda “Garaşsyzlyk baky-bagtym” atly aýdym-sazly çäresini geçirdi. Bu çärede kitaphana hünärmenimiz Garaşsyzlyk ýyllarynda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda asyrlara barabar işleriň edilendigi barada giňişleýin gürrüň berdi. Mundan başga-da kitaphanaçymyz birnäçe taryhy wakalary mysal getirip Garaşsyzlygyň gadyr-gymmaty hakda aýdyp berdi. Çäre gatnaşan çagalaram öz gezeginde Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan çykan kitaplardan ruhlanyp, türkmeniň milli tagamlaryna, bedew atyna, halysyna, Garaşsyzlyga bagyşlap birnäçe aýdymlary aýdyp, ajaýyp sazlary ýerine ýetirdiler. Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli kitaphanamyz tarapyndan “Garaşsyzlyk- döwletlilik” atly gurnalan kitap sergisi hem çärä gatnaşan çagalarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň dowamynda ýaş zehinleri ýüze çykarmakda döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Mähriban Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Ýol hereketiň düzgünleri”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz körpeje okyjylary bilen “Ýol hereketiniň düzgünleri” atly söhbetdeşligi geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphana hünärmenimiz çagalara ýol hereketiniň düzgünlerini doly we dogry berjaý etmek biziň janymyzyň goraglylygyny üpjün edýänligi barada gürrüň berdi. Mundan başga-da kitaphanaçy ösüp gelýän ýaş nesle ýol hereketiniň howupsyzlyk kadalaryny gündelik ýatladyp durmak ene-atalaryň, terbiýeçileriň, mugallymlaryň, galyberse-de, biziň hemmämiziň borjumyzdyr diýip aýdyp berdi. Şeýle-de çagalar hem öz gezeginde ýol hereketine degişli “ Mähriban çagalar we pyýada ýolagçylar! Ýol hereketiniň kadalaryny hemişe berk berjaý ediň! Ýol belgileriniň talaplaryna ünsli boluň! Bu siziň we beýleki herekete gatnaşyjylaryň howpsuzlygy üçin iňňän wajypdyr!” diýen ýüzlenmelerini aýdyp berdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan kitap sergisi okyjylarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň dowamynda ýol hereketiniň howupsyzlygyny üpjün etmekde, ýurdumyzyň ýollarynda asudalygy goramakda döredip berýän uly mümkinçilikleri üçin mähriban Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Garaşsyzlyk baky-bagtym”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” aýdym-sazly bäsleşigine gatnaşan çagalaryň arasynda “Garaşsyzlyk baky-bagtym” atly aýdym-sazly çäresini geçirdi. Bu çärede kitaphana hünärmenimiz Garaşsyzlyk ýyllarynda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda asyrlara barabar işleriň edilendigi barada giňişleýin gürrüň berdi. Mundan başga-da kitaphanaçymyz birnäçe taryhy wakalary mysal getirip Garaşsyzlygyň gadyr-gymmaty hakda aýdyp berdi. Çäre gatnaşan çagalaram öz gezeginde Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan çykan kitaplardan ruhlanyp, türkmeniň milli tagamlaryna, bedew atyna, halysyna, Garaşsyzlyga bagyşlap birnäçe aýdymlary aýdyp, ajaýyp sazlary ýerine ýetirdiler. Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli kitaphanamyz tarapyndan “Garaşsyzlyk- döwletlilik” atly gurnalan kitap sergisi hem çärä gatnaşan çagalarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň dowamynda ýaş zehinleri ýüze çykarmakda döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Mähriban Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Dilleriň senasy, buýsanjym Watan”atly şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli edebi duşuşyk.

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz körpeje okyjylary bilen şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli “Dilleriň senasy, buýsanjym Watan” atly edebi duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda mukaddes Garaşsyzlygymyza ýetilýänçä ata-babalarymyzyň geçen taryhy ýoly hakda we geçen 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzda ähli ugurlarda ýetilen belent sepgitleri hem-de Garaşsyzlygymyzyň gadyr- gymmaty barada täsirli gürrüňler edildi. Eziz Arkadagymyzyň belleýşi ýaly,”Döwletimiziň hakyky Garaşsyzlyk ýoluna düşmegi örän uly wakadyr. Bu taryhy wakanyň ähmiýeti ýyllaryň geçmegi bilen barha ýokarlanýar. Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna eýe bolmagy bilen dana pederlerimiziň asyrlarboýy arzuwlan iň arzuwly umytlary hasyl boldy.” Duşuşygyň dowamynda ýaşajyk okyjylarymyz şanly Garaşsyzlygymyzy wasp edip, goşgulary, ajaýyp aýdym-sazlary uly höwes bilen ýerine ýetirdiler.
  Çäräniň dowamynda kitaphanamyzda şanly Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli gurnalan, “Durky-dünýäsi bilen, Ezizi maňa Diýarym!” atly kitap sergisi çärä gatnaşanl arda uly täsir galdyrdy.

 • “Ýaz ýürekli şahyr”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy kitaphana gelýän okyjylarynyň arasynda şahyr Halyl Kulyýewiň doglan gününiň 85- ýyllygyna bagyşlap “Ýaz ýürekli şahyr” atly edebiýat sahypasyna degişli çäresini geçirdi. Bu geçirilen çärede kitaphamyzyň hünärmeni H. Kulyýewiň ömri- döredijiligi hem-de onuň baharyň şahyrydygy we goşgularynda sadadan gelen üýtgeşik setirleri tapyp, täzeçe sagdyn pikirleri üýtgeşik kapiýalarda jemläp bilýändigi barada giňişleýin gürrüň berdi. Mundan başga-da kitaphanaçy H. Kulyýewiň diňe poeziýa-da däl, edebiýaty öwreniş ylmynda hem uly işleri bitiren zehinli alymdygy we ýaşan ömründe abraýly mugallym bolandygy barada hem aýdyp berdi. Aşgabat şäher medeniýet müdirligine degişli 2-nji we 7-nji sungat mekdebinden gelen okyjylarymyz bolsa H. Kulyýew şygyrlaryny labyzly aýdyp, ajaýyp sazlary ýerine ýetirdiler.
  Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan kitap sergisi hem okyjylarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligimiziň ahyrynda ösüp gelýän ýaş nesle alymlarymyzyň, şahyrlarymyzyň gymmatly edebi mirasyny öwretmek üçin döredip berýän mümkünçiliklerine Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan etdildi.

 • “Ýol hereketiň düzgünleri”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz körpeje okyjylary bilen “Ýol hereketiniň düzgünleri” atly söhbetdeşligi geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphana hünärmenimiz çagalara ýol hereketiniň düzgünlerini doly we dogry berjaý etmek biziň janymyzyň goraglylygyny üpjün edýänligi barada gürrüň berdi. Mundan başga-da kitaphanaçy ösüp gelýän ýaş nesle ýol hereketiniň howupsyzlyk kadalaryny gündelik ýatladyp durmak ene-atalaryň, terbiýeçileriň, mugallymlaryň, galyberse-de, biziň hemmämiziň borjumyzdyr diýip aýdyp berdi. Şeýle-de çagalar hem öz gezeginde ýol hereketine degişli “ Mähriban çagalar we pyýada ýolagçylar! Ýol hereketiniň kadalaryny hemişe berk berjaý ediň! Ýol belgileriniň talaplaryna ünsli boluň! Bu siziň we beýleki herekete gatnaşyjylaryň howpsuzlygy üçin iňňän wajypdyr!” diýen ýüzlenmelerini aýdyp berdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan kitap sergisi okyjylarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň dowamynda ýol hereketiniň howupsyzlygyny üpjün etmekde, ýurdumyzyň ýollarynda asudalygy goramakda döredip berýän uly mümkinçilikleri üçin mähriban Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna “Biz bagtyýar döwrüň çagalary”,“Watan waspy goşgularda”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” hem- de “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlap, “Biz bagtyýar döwrüň çagalary”, “Watan waspy goşgularda” atly söhbetdeşligini geçirdi. Söhbetdeşligiň başynda kitaphanamyzyň hünärmenleri Hormatly Prezidentimziň ýolbaşçylygynda ýaş nesliň okamagy-öwrenmegi üçin döredilip berilýän giň mümkinçilikleri barada gürrüň berdi. Şeýle-de ata Watanymyz Türkmenistan döwletini wasp edip ýazan birnäçe şahyrlar barada aýdyp berdiler. Çagalar hem öz gezeginde ata Watanymyzy, Garaşsyzlygymyzy, bagtyýar çagalygy wasp edýän goşgulary ýatdan labyzyly aýdyp, özara bäsleşdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy .
  Söhbetdeşligimiziň ahyrynda bize şeýle gymmatlyklary döredip beren Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan etdildi.

 • “Şorta sözler”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halk döredijiligi boýunça “Şorta sözler” atly söhbetdeşligini geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmeni dynç alýan çagalara, şorta sözleriň nesilden-nesle dowam edip gelýän, resmi bolmadyk mekdebini görmek we şol mekdebiň halypa we şägirtler neslini yzarlamak mümkindigini, bu däbiň başyny başlaýjy Ependidigini hem-de söz ussatlary bolan A. Nowaýynyň-Myralynyň, Keýmir körüň, Aldar kösedir Japbaklaryň we beýlekileriň adyndan aýdylýan şorta sözler barada gürrüň berdi. Bu ýerde dynç alýan çagalar hem öz gezeginde nusgawy şahyrymyz M. Keminäniň döredijiliginden özleriniň bilýän şorta sözlerinden aýdyp berdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň dowamynda ýaş nesli milli hem-de watançylyk ruhunda terbiýelemäge, olara medeni mirasymyzy, halk döredijiliginiň dürli görnüşlerini giňişleýin wagyz etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Kirişler heňe, tüýdükler owaza başlady”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlap, “Kirişler heňe, tüýdükler owaza başlady” atly söhbetdeşligini geçirdi. Söhbetdeşligiň başynda kitaphanamyzyň hünärmeni şöhratly geçmişimizi, baý medeni gymmatlyklarymyzy öwrenmäge we ösdürmäge Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen badalga berildi diýip, türkmen halkynyň aýdym-sazy söýýän şahandaz halkdygy hem-de aýdym-sazyň her bir adamy durmuş belentliklerine ruhlandyryp, güýç-kuwwat berýändigi barada aýdyp berdi. “Bu türkmeniň goşa- goşa täji bar, biri Magtymguly, biri goşa tar” diýip şahyr aýtmyşlaýyn türkmen saz gurallarynyň iň ýörgünlileriniň biriniň dutardygydygyny we onuň ýasalşy barada kitaphana hünärmenimiz gürrüň berdi. Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soňra bolsa dutar saz guralynyň ýanyna beýleki saz gurallaryny goşup hem birnäçe saz eserleri döredildi. Şeýle-de ýurdumuzyň dürli künjeginden bu ýere dynç almana gelen çagalar hem dutar çalyp, birnäçe halk aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Bu bolsa söhbetdeşligiň has-da gyzykly geçmegine ýardam etdi. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy .
  Söhbetdeşligimiziň ahyrynda türkmen medeniýetini, aýdym-sazyny hem dünýä ýüzüne çykarýan, ony ösüş-özgerişleriň ýolundan öňe sary alyp barýan Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan etdildi.

 • Tebigatymyzyň owadan guşlary “Muny bilmek gyzykly”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde tebigatdaky iň owadan guşlarynyň aýtlaryny aýtmak boýunça “Muny bilmek gyzykly” atly sowal-jogap bäsleşigini geçirdi. Bu bäsleşigiň başynda kitaphanamyzyň hünärmeni Türkmenistanyň gyzyl kitabyna giren guşlar barada aýdyp berdi. Çagalar hem öz gezeginde Türkmenistanyň gyzyl kitabyna giren guşlar, ýagny, kaşykburun, gara leglek,bürgüt, gyzylgaz, hindi towugy ýaly birnäçe guşlar bilen bir hatarda dünýäde owadan hasaplanylýan guşlary aýdyp berdiler. Mundan başga-da çagalar guşlara, umuman dürli haýwanlara bagyşlanan goşgulary çeper aýdyp berdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligimiziň ahyrynda Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan etdildi.

 • “Rus halk ertekilerine syýahat”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde rus halk ertekilerine bagyşlanan “Rus halk ertekilerine syýahat”ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri çagalara rus halk döredijiligi barada we rus ýazyjy şahyrlaryň ýagny Aleksandr Sirgeewiç Puşkin, Petr Pawlowiç Erşow, Pawel Petrowiç Bazow, Lew Nikolaewiç Tolstoý we bir näçe ýazyjylaryň ýazan ertekileriniň dürli görnüşleri, terbiýeçilik ähmiýeti,erteki gahrymanlarynyň gylyk-häsýeti, gyzykly wakalary barada täsirli gürrüň berdiler. Soňra bolsa çagalar hem öz gezeginde rus halk ertekilerini okap öz aralarynda bäsleşdiler we sorag-jogap alyşdylar. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan rus halk ertekilerinden düzilen göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň okamagy, öwrenmegi, dynç alyş möwsümlerini gyzykly hem-de şadyýan geçirmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Kitapdyr adamyň ruhy hemrasy”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Çynar” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Kitapdyr adamyň ruhy hemrasy” atly söhbetdeşligini geçirdi. Kitaphna hünärmenimiz Mähriban Arkadagymyzyň sözlerine “Her bir kitap meni adamkärçiligiň belentliklerine galdyrýan, durmuşa düşünmegine ýardam edýän güýç bolup görünýär” diýen sözleri bilen başlap, çagalara elmydama kitap bilen dostlaşmalydygyny kitap adamzadyň dünýägaraýşyny giňeldýändigini, kitap diýlende çagalar diňe bir okuw kitaplary bilen çäklenmeli däldigini aýdyp geçdi. Sebäbi çaganyň durmuşynda çeper edebiýatlaryň uly orny bolmalydygyny kitap çagalaryň sözleýiş diliniň ösmegine, söz baýlygynyň artmagyna ýardam edýär diýip belläp geçdi. Kitaphanamyz tarapyndan çeper eserlere bagyşlanyp gurnalan kitap sergisi hem çagalarada uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň dowamynda ösüp gelýän ýaş nesle okamaga, öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Mähriban Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Türkmen galalary hakynda rowaýatlar”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halkynyň geçmişde guran galalaryna bagyşlap “Türkmen galalary hakynda rowaýatlar” atly söhbetdeşligini geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmeni dynç alýan çagalara türkmen topragynyň müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň umumy taryhy üçin ähmiýetli ösmegine öz goşandyny goşan halkdygy hem-de taryhyň dürli-döwürlerinde ata-babalarymyzyň guran binalary esasanam galalary hakynda gürrüň berdi. Öz gezeginde bilesigeliji çagalar hem kitaphana hünärmenimiz bilen türkmen galalary hakynda sowal-jogap alyşdylar. Käbir çagalar bolsa, ýaşaýan welaýatlaryndaky galalar hakda rowaýatlary aýdyp berdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň dowamynda ýaş nesli milli hem-de watançylyk ruhunda terbiýelemäge, olara medeni mirasymyzyň dürli görnüşlerini giňişleýin wagyz etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi

 • “Ýol hereketiniň harplygy”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Nebitçi” hem-de “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde “Ýol hereketiniň harplygy” atly çeper okaýyşly söhbetdeşligi geçirdi. Söhbetdeşligiň başynda kitaphanamyzyň hünärmenleri dynç alýan dürli ýaşdaky çagalarymyza ýol hereketiniň kadalaryny doly we dogry berjaý etmek biziň janymyzyň, saglygymyzyň goraglydygyny üpjün edýändigi we ýol hereketiniň düzdünleri barada giňişleýin gürrüň berdiler. Gökderedäki “Nebitçi” we “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezindäki çagalar ýol hereketiniň düzgünlerine degişli birnäçe goşgulary ýatdan çeper aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligimiziň ahyrynda Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan etdildi.

 • “Milli oýunlar”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Nebitçi” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Türkmen milli oýunlary” atly söhbetdeşlikli bäsleşigini geçirdi. Söhbetdeşligiň başynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji çagalarymyza milli oýunlaryň çaga terbiýesiniň milli mekdebiniň baý tejribelerini, usul-tärlerini özünde jemläp gelýän genji baýlygymyzdygy barada gürrüň berdiler we halk oýunlarynyň birnäçesini sanap berdiler. Gökderedäki “Nebitçi” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde çagalar “Aýterek-Günterek” hem-de “Gizlenpeçek” ýaly oýunlary oýnap özara bäsleşdiler we wagtlaryny gyzykly we ýatda galyjy geçirdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy .
  Söhbetdeşligimiziň ahyrynda bize şeýle gymmatlyklary döredip beren Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan etdildi.

 • “Edep-başy salam”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Edep-başy salam” atly söhbetdeşligini geçirdi. Söhbetdeşligiň başynda kitaphanamyzyň hünärmenleri “Salamdan başlanýar edebiň başy” diýýän halkymyzda çagalarda edep-ekramyň emele gelmeginde iň beýik görelde ulularyň hereketleridigi dogrusynda we özüňden uly ýa-da kiçi bilen salmalşmagyň kadalaryny birnäçe rowaýatlaryň üsti bilen şol ýerde dynç alýan çagalara giňişleýin gürrüň berdiler. Gökderedäki “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalara şeýle-de, Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan çykan “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyndan hem edep-terbiýe, ynsaplylyk, agzybirlik bilen baglanşkly tymsallary giňişleýin aýdyp berdiler. Çagalar hem öz gezeginde salam bilen baglanşykly ertekilerdir, goşgulary çeper aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligimiziň ahyrynda bize şeýle gymmatlyklary döredip beren Mähriban hem Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan etdildi.

 • Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna “Galkynyş” kitap merkezinden gelip gowşan täze kitaplar barada.

  1. Mämmedi, Ý. Beýik Seljukly : Roman. Kitap. I. / red. Ş. Myratgulyýewa. – Aşgabat .: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2021. – 376 s.
  Türkmenistanyň halk ýazyjysy, taryhçy alym Ýazmyrat Mämmediýew (1930-2013) Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda dogulup, ol edebi-çeper döredijilik işine geçen asyryň altmyşynjy ýyllarynda başlaýar. Onuň türkmen dilinde dürli ýyllarda neşir edilen “Ene toprak”, “Şapak”, “Çynar boý alýar”, “Beýik Seljukly” atly taryhy romanlaryň we “Ene ýüreginiň gürrüldisi” diýen birnäçe powestleriň hem-de hekaýalaryň awtorydyr.
  Taryhçy alym Ýazmyrat Mämmediýewiň eliňizdäki “Beýik Seljukly” atly romany hem bu döwletiň sebitdäki orny we onuň soltanlarynyň alyp baran syýasatyndan söhbet açýar. Bu döwletiň taryhyny we onuň juda köp taraplara ýaýran şahalaryny – begliklerini kämil belli alym we ussat ýazyjy Ýazmyrat Mämmediýewiň “Beýik Seljukly” atly çeper taryhy romany dört jiltden ybarat bolup, ondaky taryhy wakalar dürli keşpleriň üsti bilen juda gyzykly suratlandyrýar. Bu eseri okan islendik okyjy, türkmen halkynyň şeýle baý taryhynyň bardygyna göz ýetirer we çeper taryhy eserleriň höwrüniň köp bolmagyny isleýärsiň. Kitap dürli ýaşdaky okyjylar köpçüligine niýetlenendir.
  2. Ertekiler dünýäsinde. Türkmen halk ertekileri / red. O. Garajaýewa. – Aşgabat.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2021. – 80 s.
  Çagalar üçin sadadan düşnükli dilde ýazylan bu ertekili kitap, türkmen-rus dillerinde neşir edildi. Onda “Akpamyk”, “Ejekejan”, “Ýartygulak”, “Ýüz tylla”, “Küýze we tilki” ýaly birnäçe ertekiler girizilen. Ertekide Watansöýüjilik, il-günüň derdine ýaramak, mertlik, halallyk ýaly häsýetler, şeýle-de ondaky gahrymanyň içki dünýäsi açylyp görkezilýär. “Ýüz tylla” ertekisinde bolsa, ynsan ahlagynyň iň gymmatly baýlygydygyny ündelýär. Ol ertekide milli häsiýetleriň özboluşly suratlandyrylmasy okyjyny biparh goýmaýar. Kitap geljekki ýaşajyk okyjylarymyzyň göwnünden turar diýip tama edýäris.
  3. Dostlugyň miwesi. Türkmen halk ertekileri / red. O. Ataýewa. – Aşgabat.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2021. – 50 s.
  Ata-babalarymyzyň bize goýup giden ruhy gymmatlyklarynyň hatarynda, ýagny halk döredijiligi eserleriniň iň naýbaşylarynyň biri hem ertekilerdir. Elimizdäki bu çaklanja ertekili kitap-da “Dana ýigit”, “Akylly”, “Toty bilen tilki”, “Üç dost”, “Gyzyl alma”, “Akyl ýaşda däl” diýen ertekiler bar. Çagalara niýetlenip ýazylan ertekili kitap ýaşajyk okyjylarymyzyň aňynda zähmete bolan söýgini oýarmakda, belli bir hünär saýlamakda, şol hünäre wepaly bolmakda peýda berer. Munuň özi halkymyzyň gadymy döwürlerinden şu günki günlere çenli gelip ýeten ruhy baýlygynyň edep-terbiýe mekdebidir.

 • “Garagumyň aýdymçysy” atly şahyr Kasym Nurbatowyň doglan gününiň 70 ýyllygyna bagyşlanan edebi ertirlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Garagumyň aýdymçysy” atly şahyr Kasym Nurbatowyň doglan gününiň 70 ýyllygyna bagyşlanan edebi ertirligi geçirdiler. Edebi ertirligiň dowamynda şahyryň ömri we döredijiligi barada hünärmenlerimiz dynç alýan çagalara gyzykly gürrüňleri we birnäçe goşgulary labyzly okap aýdyp berdiler. Şeýle-de kitaphanamyzyň hünärmenleri şahyryň döredijiligi barada gyzyklanýan çagalar bilen sorag-jogaplary alyşdylar. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy. Kitaphanamyzyň hünärmenleri tarapyndan gurnalan sergide şahyr Kasym Nurbatowyň goşgular ýygyndylaryny ýerleşdirdiler.
  Edebi ertirligiň ahyrynda ýazyjy-şahyrlarymyzyň ömri we döredijiligini giňişleýin öwrenmäge we ýaş nesillere ýetirmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentemize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Gutly bolsun Gurbanlyk!

  “Türkmenistan-Parahatçylygyň we Ynanyşmagyň Watany” ýylynda uly şatlykly dabara beslenip türkmen halky mukaddes Gurban baýramyny agzybirlikde, jebislikde belleýär. Baýramçylyk esasan halkymyzyň göz- guwanjy, ýaşlarda, çagalarda uly täsir galdyryp, şol günler olaryň mukaddes ojaklary toý mekanyna öwrülýär. Birek-biregiň Gurbanlygyna baryp, açyk ýüz, arassa ýürekden “Kabul bolsun!” diýýärler. Biz kitaphana işgärleri bolup Gurban baýramynyň terbiýeçilik ähmiýeti, onuň milli däp-dessurlarymyzy ösdürmäge oňyn täsiri dogrusynda giňişleýin düşündiriş işlerini alyp barýarys. Gurban baýramy agzybirligi, jebisligi özünde jemlemek bilen, ol halkyň bitewi güýjüni aňladýar. Gurban baýramy mynasybetli Gökderedäki çagalar dynç alyş merkezinde bizem işjeň gatnaşyp täsirili söhbetdeşlikleri geçirdik.

 • “Öz ýurdyňy bilýärmiň”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Öz ýurdyňy bilýärmiň” atly sorag-jogap basleşigini geçirdiler. Basleşiginiň dowamynda çagalar Ýurdymyzda ýerleşýän taryhy we medeni ýadygärlikleri barada çykyşlar edip öz aralarynda bäsleşdiler. Geçirilen bäsleşikde çagalar mary welaýatynda ýerleşýän Meriwiň taryhy barada, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň çäginde ýerleşýän, Abywerd şäheri barada we Goňurdepe ýadygärligi, Balkan welaýatynda obasynda ýerleşýän Dehistan ýadygärlikleri barada gyzykly gürrüňleri bilen öz aralarynda bäsleşdiler.
  Bäsleşigiň ahyrynda kitaphanamyzyň hünärmenleri tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Sorag-jogap bäsleşigiň ahyrynda Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Biz ertekileri suratlandyrýarys”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halk ertekilerine bagyşlanan “Biz ertekileri suratlandyrýarys” atly surat çekmek bäsleşigini geçirdi. Çagalar türkmen halk ertekilerindäki söýgüli gahrymanlaryny we gözel tebigatymyzy ajaýyp pursatlaryny suratlandyryp, öz aralarynda bäsleşdiler. Bäsleşigiň dowamynda çagalar çeken suratlarynyň gahrymanlary barada gürrüňleri edip we türkmen halk ertekilerini aýdyp bermekde bäsleşdiler. Kitaphanamyz tarapyndan türkmen halk ertekilerinden düzülen göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Bäsleşigiň ahyrynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň okamagy, öwrenmegi, dynç alyş möwsümlerini gyzykly hem-de şadyýan geçirmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • "Janly ertekiler dünýäsi"

  Tùrkmenistanyň B.Amanow adyndaky dòwlet cagalr kitaphanasy tomusky dynç alyş mòwsùminde "Altyn ýyldyz" çagalar sagaldyş we dynç merkezinde túrkmen halk ertekilerine bagyşlanan ,,Jadyly ertekiler dùnýäsi,, atly sesli okaýyş çäresini geçirdi. Çäräniň dowamynda kitaphanamyzyň húnärmenleri dynç alýan çagalara,túrkmeniň terbiýe mekdebi bolan ertekilerimiziň iňňän gadymydygyny we many-mazmuna baýdygyny gúrrùň berdiler.Şeýle-de Türkmen halkertekilerimiziň áhlisi-de edermenlik,batyrgaýlyk,ata-enáni sylamak, tebigata aýawly garamak,òý haýwanlaryna esewan bolmak ýaly ýagşy gylyk-hásiýetlere ýugrulandygyny aýdyp geçýäris.Soňra bolsa kitaphananyň hùnármenleri çagalara Túrkmen halk ertekilerinden birnáçesini okap berensoň,çagalar òz bilýän bilýän ertekilerini aýdyp berdiler hem- de sorag jogap alyşdylar.Túrkmen halk ertekilerinden dúzilen gòçme kitap sergisi çagalarda uly tásir galdyrdy. Ýaş nesili milli hem-de watançylyk ruhunda terbiýelemáge,olara medeni mirasymyzy,halk dòredijiliginiň dùrli gòrnúşlerini giňiśleýin wagyz etmäge giň múmkinçilikleri dòredip berýän Gahrym Arkadagymyza alkyş sòzleri beýan edildi.

 • "Medeniýet dost-doganlyhyň köprüsi"

  Túrkmenistanyň B.Amanow adyndaky dòwlet çagalar kitaphanasy Gòkderedäki ,,Altyn Ýyldyz,,çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ,,Medeniýet dost-doganlygyň kòprüsi,, atly sõhbetdeşligini geçerdi Sòhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünårmenleri Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşylygynda medenýetimizi we sungatymyzy òsdùrmek hem-de dùnýä ýaýmak baradaky alyp barýan işleri barada giňişleýin gürrüň berdiler .Gòkderedåki ,,Altyn ýyldyz,,çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde kitap sòýùji okyjylarymyz hem mendeniýetimize degişli goşgulardyr, aýdymlary şowhunly we labyzly aýdyp berdiler.Gurnalan gòçme kitap sergisi hem çagalarda uly tåsir galdyrdy. Sòhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • "Tebigat biziň òýúmizdir"

  Túrkmenostanyň B. Amanow adyndaky dòwlet çagalar kitahanasynyň ýaňy-ýakynda Gòkderedâki ,,Çeşme,,çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ,,Tebigat biziň òýúmizdir,, atly sòhbetdeşligini geçirdi.Sòhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň húnârmenleri bilesigeliji okaýjylarymyz bilen Túrkmenistan dòwletimiziň tebigaty haýwanat dúnýásiniň ajaýyplyklary barada gyzykly gúrrúňler ediler.Gòkderedâki ,,Çeşme,, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan kitap sòýúji çagalar hem túrkmen tebigatyny wasp edýän goşgulary uly hòwes bilen aýdyp berdiler .Gurnalan gòçme kitap sergisi hem çagalarda uly tásir galdyrdy . Sòhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sòzleri beýan edildi.

 • "Kirişler heñe, tüýdükler owaza başlady" atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde "Ýaşlyk" çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde wagtyny gyzykly hem-de şadyýan geçirýän çagalaryň arasynda türkmen halk saz gurallary barada "Kirişler heñe, tüýdükler owaza başlady" atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň milli aýdym saz - sungatymyzy ýaş nesillere giňişleýin wagyz etmekde alyp barýan işleri barada täsirli gürrüňler edildi. Hünärmenlerimiz bu ýerde dynç alýan çagalara Gahryman Arkadagymyzyň "Türkmen medeniýeti", "Medeniýet halkyň kalbydyr", "Ile döwlet geler bolsa...", "Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyl sazy" kitaplarynda türkmen aýdym-saz sungaty, milli saz gurallarymyz barada beýan edilýän gymmatly maglumatlar barada gyzykly gürrüňler berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda Gahryman Arkadagymyza alkyş sözler beýan edildi.

 • "Matallar,tapmaçalar, ýańyltmaçlar" atly básleşik.

  Túrkmenistanyń B.Amanow adyndaky dówlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş mówsùminde ,,Çeşme,, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde tùrkmen milli oýunlary esasynda ,,Matallar,tapmaçalar,ýańyltmaçlar,,atly sóhbetdeşlik geçirdi.Sóhbetdeşligiñ dowamynda hereketli we pikirli oýunlar esasynda çagalaryñ arasynda bâsleşik geçirildi.Bâsleşigiń dowamynda tapmaçalardyr, matallaryñ dogry jogabyny bilmek şeýle-de ýañyltmaçlary dogry we dùrs aýtmak boýunça çagalar çekeleşikli bâsleşdiler .Kitapjanamyz tarapyndan gurnalan góçme kitap sergisi hem çagalarda uly tâsir galdyrdy.
  Bâsleşigiñ ahyrynda Watanymyzyñ geljegi bolan ósùp gelýän ýaş nesilleriñ okamagy, ówrenmegi , dynç alyş môwsùmlerini gyzykly hem-de şadyýan geçirmegi úçin giñ múmkinçilikleri dóredip berýân Gahryman Arkadagymyza alkyş sôzleri beýan edildi.

 • "Watanyň geljegi - bagtyýar nesil" atly baýramçylyk dabarasy.

  Tùrkmenistanyň B.Amanoe adyndaky dòwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda "Aśgabat" seýilgáhinde Çagalary goramagyň halkara gúni mynasybetli "WATANYŇ GELJEGI-BAGTYÝAR NESIL" ady bilen baýramçylyk dabarasyny geçirdi.Dabara dùrli ýaśdaky çagajyklar gatnaśdy.Dabaranyň dowamynda kitaphananyň hùnármenleri çagalar bilen bilelikde dùrli pikirli hem-de hereketli oýunlary oýnadylar, seýilgáhe gezelenç etdiler,çagajyklar dùrli suratlary çekdiler, ajaýyp zamanamyzy wasp etyán gośgulary aýtdylar.Gòçme kitap sergimizde ýerleśdirilen birnáçe ertekileri uly gyzyklanma bilen okadylar.Śeýle-de kitaphanamyzyň Kárdeśler Arkalaśygynyň ilkinji guramasy tarapyndan taýýarlanan sowgatlar çagalara gowśuryldy.
  Dabaranyň ahyrynda ýaś nesilleriň erkana ulalmagy, ylymly-bilimli, sagdyn, berk bedenli bolmagy ùçin giň múmkinçilikleri dòredip berýán Gahryman Arkadagymyza alkyś sòzleri beýan edildi.

 • “Mähir siňen sungat ” atly döredijilik duşuşygy.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebinde her ýylyň maý aýynda ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenilip geçilýän Türkmen halysynyň milli baýramy mynasybetli öz okyjylary bilen “Mähir siňen sungat ” atly döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyz bilen türkmen gyz-gelinleriniň on barmagynyň hünäri bolan nepis halylary, olaryň reňk aýratynlygy, gölleriniň taryhy barada täsirli gürrüňler etdiler. Gahryman Arkadagymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň öz eli bilen bejeren kürtesiniň we ören jorabynyň nepisligi, inçeligi, şol döwre mahsus görnüşde bejerilendigi we bu el hünäriniň türkmen gyz-gelinlerine görelde mekdebi bolup durýandygy barada körpeje gyzjagazlara öwüt-ündew berdiler. Kitap söýüji okyjylarymyz hem türkmeniň nesip halylaryny, milli mirasyny wasp edýän goşgulary uly höwes bilen labyzly aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy. Sergide Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Janly rowaýat”, “Arşyň nepisligi” , “Enä tagzym – mukaddeslige tagzym” atly ajaýyp kitaplary hem-de türkmeniň halysyny, ajaýyp el hünärini wasp edýän dürli neşirler ýerleşdirildi.
  Duşuşygyň ahyrynda milli gymmatlyklarymyza uly sarpa goýýan Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Aşgabadym – göwün şadym”

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabadym – göwün şadym” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyz bilen gözel paýtagtymyzyň taryhy, şu günki gözel keşbi barada täsirli gürrüňler etdiler. Gahryman Arkadagymyzyň ak şäherimizi dünýäniň iň döwrebap hem-de nusgalyk şäherleriniň birine öwürmek babatda ýadawsyz işleriniň netijesinde gözel şäherimiz Aşgabadyň ak mermere beslenip, ençeme binalarynyň, desgalarynyň, suw çüwdürimleriniň Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilmegi baradaky täsin maglumatlar çagalarda uly gyzyklanma döretdi. Höwesjeň okyjylarymyz hem merjen şäherimizi wasp edýän goşgulary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Aşgabat gözelligiň şäheri” atly döredijilik duşuşygy.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda paýtagtymyzyň gözel seýilgähleriniň birinde, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat gözelligiň şäheri” atly döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri okyjylarymyz bilen gözel paýtagtymyzyň taryhy, şu günki gözel keşbi barada täsirli gürrüňler etdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy. Sergide Hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitaby şeýle-de paýtagtymyzyň gözelligini wasp edýän dürli kitaplar ýerleşdirildi.
  Duşuşygyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Zenanlaryň hoşallyk maslahaty

  Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň kitaphanaçy zenanlary Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiziň mähriban Käbesi Ogulabat ejäniň öz eli bilen bejeren kürtesiniň hem-de ören gülli jorabynyň türkmeniň ajaýyp el-işlerine mahsus görnüşde inçelik, nepislik bilen taýýarlanandygy şeýle-de bu ajaýyp el hünäriniň çeper elli türkmen zenanlarymyza görelde mekdebi bolup hyzmat edýändigi barada geçirilen hoşallyk maslahata gatnaşdylar. Dabaranyň dowamynda çykyş edenler Ogulabat ejäniň ýaş gelin-gyzlarymyza nusgalyk zenandygy, onda türkmen zenanyna mahsus salyhatlylyk, kanagatlylyk, maşgala ojagyna wepalylyk, çeper ellilik ýaly ajaýyp häsiýetleriň jemlenendigi barada uly buýsanç bilen aýtdylar. Çykyş edenleriň ählisi türkmeniň söwer ogly Gahryman Arkadagymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejä nesil terbiýelemekde, zenan mertebesini, öý-ojagyň mukaddesligini gorap saklamakda ähli gyz-gelinlerimize nusgalyk göreldesi üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýtdylar.
  Dabaranyň ahyrynda mähriban enelerimizi hormatlaýan, sarpalaýan şeýle-de olaryň döreden el hünärini dünýä ýaýmakda uly işleri alyp barýan Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi

 • “Adyl kanun, şöhläň dünýä ýaýraýar” atly baýramçylyk dabarasy.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 132-nji hem-de 29-njy orta mekdeplerinde ýurdumyzda Döwlet derejesinde bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli “Adyl kanun, şöhläň dünýä ýaýraýar” atly edebi-sazly baýramçylyk dabarasyny geçirdi. Dabaranyň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyza Hormatly Prezidentimiziň adyl we ynsanperwer syýasaty netijesinde ýurdumyzda alnyp barylýan beýik işler şeýle-de asudalygyň, parahatlygyň, agzybirligiň nyşany hökmünde al-asmanda parlaýan mukaddes Tugumyz barada täsirli gürrüňler berdiler. Mekdebiň kitap söýüji ýaşlary hem ata Watanymyzy, ýaşyl Baýdagymyzy wasp edýän goşgudyr, aýdymlary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Dabaranyň ahyrynda halkymyzyň abadan ýaşaýşy üçin beýik işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • Hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň ýaş nesillerimiziň arasyndaky tanyşdyrylyş söhbetdeşligi.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy maý aýynyň 11-ne Aşgabat şäheriniň 29-njy orta mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli çapdan çykan “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabyny ýaş nesilleriň arasynda tanyşdyrmak maksady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda milli Liderimiziň bu ajaýyp kitabynda beýan edilýän gözel paýtagtymyzyň taryhy, şu günki gözel keşbi barada täsirli gürrüňler edildi. Hünärmenlerimiz bilesigeliji okyjylarymyza Hormatly Prezidentimiziň ak şäherimizi dünýäniň iň döwrebap hem-de nusgalyk şäherleriniň birine öwürmek babatda ýadawsyz işleriniň netijesinde gözel şäherimiz Aşgabadyň ak mermere beslenip, Aziýanyň merjen şäherine öwrülendigi barada gyzykly maglumatlary aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda şeýle ajaýyp kitaplary ýazyp, halkymyza pegeş berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Edermenligiň beýik mekdebi” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň “Bagtyýar nesiller” adyndaky 74-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde Beýik Ýeňşiň 76 ýyllyk baýramy mynasybetli “Edermenligiň beýik mekdebi” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda söweş ýyllarynda Watan gerçekleriniň, merdana ogullarynyň görkezen beýik gahrymançylygy şeýle-de tylda galanlaryň zähmet edermenligi barada täsirli gürrüňler edildi. Mekdebiň okuwçylary hem ata Watanymyzy, merdana gerçeklerimizi wasp edýän goşgulary labyzly aýdyp berdiler. Kitaphanamyzyň hünärmenleri tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda Watan üçin janyny aýaman edermenlik bilen söweşen gerçeklerimizi hormatlaýan, sarpalaýan Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Beýik Ýeňşiň baýramy” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde Beýik Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli “Beýik Ýeňşiň baýramy” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyza Watan mukaddesligi, ata Watan, ene toprak üçin mertlerçe söweşen gerçekleriň şeýle-de tylda zähmet gahrymançylygyny görkezen edermenleriň bitiren beýik işleri barada täsirli gürrüňler berdiler. Şeýle-de Hormatly Prezidentimiziň Watan gerçeklerine goýýan belent hormat-sarpasy barada ýaşajyk okyjylarymyza aýdyp berdiler. Kitapsöýüji okyjylarymyz hem Beýik Ýeňşi, Watan mukaddesligini wasp edýän goşgulary uly höwes bilen labyzly aýdyp berdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda Watan üçin janyny aýaman söweşen gerçeklerimizi hormatlaýan, sarpalaýan Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Türkmeni dünýä tanadan kitap” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň Özbek dilinde çapdan çykmagy mynasybetli ““Türkmeni dünýä tanadan kitap”” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda bu ajaýyp eseriň iki goňşy halkyň hoşniýetli, dost-doganlyk hem-de medeni gatnaşyklaryny has-da berkitmekdäki ähmiýeti barada täsirli gürrüňler edildi. Şeýle-de bu gymmatly kitabyň halkymyzyň asyrlaryň dowamynda aýawly saklap gelýän milli mirasyny, däp-dessurlaryny, asylly ýörelgelerini ýene-de bir gezek dünýä ýüzünde tanatmak babatda görelde mekdebi bolup durýandygy barada hem aýratyn nygtaldy. Täsirli söhbetdeşligiň dowamynda gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda kitaba çuňňur sarpa goýýan şeýle-de türkmen we özbek halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da berkitmekde uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Dost-doganlyk ýörelgesi” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň özbek dilinde çapdan çykmagy mynasybetli “Dost-doganlyk ýörelgesi” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda bu ajaýyp eseriň iki goňşy halkyň hoşniýetli, dost-doganlyk hem-de medeni gatnaşyklaryny has-da berkitmekdäki ähmiýeti barada täsirli gürrüňler edildi. Şeýle-de bu gymmatly kitabyň halkymyzyň asyrlaryň dowamynda aýawly saklap gelýän milli mirasyny, däp-dessurlaryny, asylly ýörelgelerini ýene-de bir gezek dünýä ýüzünde tanatmak babatda görelde mekdebi bolup durýandygy barada hem aýratyn nygtaldy. Täsirli söhbetdeşligiň dowamynda gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda kitaba çuňňur sarpa goýýan şeýle-de türkmen we özbek halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da berkitmekde uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.


 • “Kalba sena Watan mukaddesligi” atly wagyz-nesihat çäresi.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde ““Kalba sena Watan mukaddesligi” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri höwesjeň okyjylarymyz bilen Watan mukaddesligi barada täsirli gürrüňler etdiler. Şeýle-de ata Watanymyzy, ene topragymyzy çyn ýürekden söýmek, Gahryman Arkadagymyzyň ýaş nesillere döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, okap, öwrenip, ýurdumyzy dürli ugurlar boýunça belent derejelere ýetirmek babatda kitap söýüji okyjylarymyza öwüt-ündew etdiler. Täsirli söhbetdeşligiň dowamynda ýurdumyzyň gözel paýtagty, Aziýanyň merjeni Aşgabat şäherimiziň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli şäherimiziň taryhy, şu günki gözel keşbi barada täsirli gürrüňler etdiler. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň ak şäherimizi dünýäniň iň döwrebap hem-de nusgalyk şäherleriniň birine öwürmek babatda alyp barýan ýadawsyz işleri barada okyjylarymyza täsirli gürrüňler berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Atym bar-hormatym bar”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäherimizdäki 76-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebi hem-de 28-nji orta mekdebi bilen bilelikde her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy we Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli “Atym bar-hormatym bar”, “Şöhratly türkmen bedewi” atly söhbetdeşlik geçirdi. Bu söhbetdeşlikde kitaphana hünärmenlerimiz türkmen halkynyň buýsanjy bolan Türkmen bedewine hem-de türkmeniň esasanda ýaş nesliň wepaly dosty bolan Türkmen alabaýyna degişli birnäçe täsirli rowaýatlary, ýazyjylarymyz tarapyndan döredilen ajaýyp eserleri gyzykly gürrüň berdiler. Mundan baş-gada Mähriban Arkadagymyzyň ýiti galamyndan dörän eserleri barada giňişleýin gürrüň berildi. Söhbetdeşligiň dowamynda mekdep okuwçylary hem bedewe we Türkmen alabaýyna degişli goşgulary ýatdan labyzly aýdyp berdiler.
  Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan “Ganatly bedewler” atly göçme kitap sergisi hem çärä gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • “Küştdepdi tansy – dünýä medeniýetiniň gymmatlygy” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde “Küştdepdi tansy – dünýä medeniýetiniň gymmatlygy” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda halk döredijiliginiň hereketli we sözli görnüşi bolan “Küştdepdi” tansynyň gelip çykyşy, ýerine ýetirilişi, hereketleriniň aýratynlygy, gazallarynyň aňladýan manylary barada täsirli gürrüňler edildi. Gurnalan neşir önümleriniň göçme sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.
  Söhbetdeşligiň ahyrynda türkmen medeniýetini, sungatyny ýokary derejelere ýetirmek, dünýä ýaýmak şeýle-de Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesillere ýetirmek babatda uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Behişdi bedewler” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenilip geçilýän Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli öz okyjylary bilen “Behişdi bedewler” atly söhbetdeşlik geçirdi. Bu söhbetdeşligimize Bäşim Nuralyýew adyndaky çeperçilik mekdebiniň 4-nji synp okuwçysy Döwlet Işangulyýew hem öz bedew baradaky çeken ajaýyp suratlary bilen gatnaşdy we çeken suratlary barada şeýle hem türkmen bedewiniň ajaýyp keşbi barada gyzykly gürrüň berdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyz bilen Ahalteke bedewlerimiziň owadanlygy, ýelden ýüwrükligi, duýgurlygy, wepadarlygy, dünýä dolan şan-şöhraty barada şeýle-de ýurdumyzda bedew atlarymyzy ösdürip ýetişdirmäge döredilip berilýän giň mümkinçilikler barada täsirli gürrüňler etdiler. Söhbetdeşlige gatnaşan çagalar Ahalteke bedewlerimizi wasp edýän goşgulary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy. Sergide Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Ahalteke bedewi biziň buýsanjymyz we şöhratymyz”, “Ganatly bedewler”, “Atda wepa-da bar, sapa-da” atly ajaýyp kitaplary hem-de türkmen bedewini wasp edýän dürli neşirler ýerleşdirildi. Söhbetdeşligiň ahyrynda milli gymmatlyklarymyza uly sarpa goýýan Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Ynsan gözelliginiň aýdymçysy” atly söhbetdeşlik

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bellenilen meýilnama esasynda kitaphana gelýän okyjylarynyň arasynda 17-nji asyrda ýaşap geçen Garajaoglanyň 415 ýyllygyna bagyşlap “Ynsan gözelliginiň aýdymçysy” atly söhbetdeşligi gurady. Bu söhbetdeşlikde kitaphanaçymyz Garajaoglanyň dünýä, ynsan, tebigat, ýaşaýyş-durmuş, haýyr, gözellik hem-de şahyryň Watany küýsäp ýazan şygyrlaryny okyjylaryna giňişleýin gürrüň berdi. Mundan başga-da kitaphana hünärmenimiz Garajaoglanyň şygyrlaryna döredilen aýdymdyr-sazlar barada hem aýdyp berdi. Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • “Körpeleriň ýakyn dosty” ady bilen şahyr Azat Rahmanowyň doglan gününiň 75 ýyllygy mynasybetli geçirilen edebi ertirlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäherinde ýerleşýän 76-njy orta mekdebinde “Körpeleriň ýakyn dosty” ady bilen şahyr Azat Rahmanowyň doglan gününiň 75 ýyllygy mynasybetli edebi ertirlik geçirdi. Edebi ertirligiň dowamynda şahyryň ömri we döredijiligi barada hünärmenlerimiz okuwçylara gyzykly gürrüňler berdiler.Kitap söýüji okyjylarymyz hem Azat Rahmanowyň ýazan goşgularynyň birnäçesini labyzly aýdyp berdiler. Şeýle-de şahyryň döredijiligi barada özlerini gyzyklandyrýan soraglar esasynda hünärmenlerimiz bilen sorag-jogap alyşdylar. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy. Sergide şahyryň goşgular ýygyndylary ýerleşdirildi. Edebi ertirligiň ahyrynda ýazyjy-şahyrlarymyzyň ömri we döredijiligini giňişleýin öwrenmäge we ýaş nesillere ýetirmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Iň wepaly dostumyz” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen türkmen alabaý itleri barada “Iň wepaly dostumyz” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyz bilen Hormatly Prezidentimiziň müňýyllyklardan gözbaş alyp gelýän asylly ýörelgelerimizi dowam etdirip, ýurdumyzda milli baýlyklarymyzyň biri bolan türkmen alabaýynyň eldekileşdirilip , ösdürilip ýetişdirilmegine döredip berýän giň mümkinçilikleri barada täsirli gürrüňler etdiler. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmen alabaýy” atly kitabynda türkmeniň wepadar dost hökmünde garaýan alabaý itleriniň arassa ganlylygy, duýgurlygy, çydamlylygy, olaryň ösdürilip ýetişdirilişi barada ýazylan ajaýyp setirlerini kitap söýüji körpejelere okap berdiler. Söhbetdeşligiň dowamynda okyjylarymyz hem çagalar ýazyjylarynyň it barada döreden goşgularynyň birnäçesini uly höwes bilen labyzly aýdyp berdiler. Dabaranyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna täze gelip gowşan kitaplar.

  1. Şalyýew, B. Hasyl: Goşgular / red. A. Atabaýew. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. - 189 s.
  “Hasyl” diýlip atlandyrylýan eliňizdäki kitap, şahyryň döredijilik älemindäki dowamly zähmetleriniň hasylydyr. Kitapda: “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany”, “Çemen”, “Nowça”, “Rubagylar”, “Üçlemeler” ýaly bölümlerden ybarat bolup durýar. Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren yhlasly, göreldeli zähmeti üçin Bitarap döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň “Watana bolan söýgüsi üçin” diýen medaly bilen sylaglandy. Şahyr Bazar Şalyýewiň bu kitabynda ata Watanymyza çäksiz söýgi, Gahryman Arkadagymyza hormat we wepalylyk, mertlik we halallyk, ruhy agzybirlik, döwrümize buýsanç, bagtyýar ertirimize ynam baradaky joşgunly şygyrlar ýerleşdirilipdir. Kitap giň okyjylar köpçüligine niýetlenen.
  2. Baýryýew, A. Beýik duýgular: Goşgular / red. B. Orazdurdyýewa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020. - 168 s.
  “Beýik duýgular” atly kitapda Aşyr Baýryýewiň birnäçe goşgulary girizilen. Aşyr Baýryýewiň şygyrlarynda ýurdumyzyň ösüşlerini, milli medeniýetimizi wasp edýän, milli mirasymyza, terbiýeçilik we watansöýüjilik, maşgala we söýgi temalara bagyşlanan eserleri okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Onuň “Bagta ýeten türkmenim”, “Beýik türkmeniň Altyn zamany” kitaplary hem dürli ýyllarda çap edildi. Eliňizdäki “Beýik duýgular” atly kitaby bolsa onuň üçinji kitabydyr. Sada düşnükli dilde ýazylan goşgular kitaby okyjylaryň göwnünden turar diýip tama edýäris.

 • Taryha baý Şäherim” atly söhbetdeşlik

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň günsaýyn özgerýän keşbini wasp edip, «Ak paýtagtym - ak bagtym» atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda höwesjeň okyjylarymyz Hormatly Prezidentimiziň saýasynda gün-günden gözelleşýän merjen şäherimiz Aşgabat şäheriniň belent binalaryny, suw çüwdürimlerini, ajaýyp ýollaryny wasp edýän goşgulary labyzly aýdyp berdiler. Şeýle-de hünärmenlerimiz bilesigeliji okyjylarymyza Aşgabat şäheriniň Ginnesiň rekordlar kitabyna giren binalary, desgalary barada täsirli maglumatlary aýdyp berdiler. Şäherimiziň gözel ýerleriniň fotosuratlary bilen tanyşdyrdylar. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi hem-de Aşgabat şäheriniň Ginnesiň rekordlar kitabyna giren binalary, desgalary baradaky täsirli maglumatlar we söhbetdeşlikler okyjylarmyzda uly gyzyklanma döretdi. Söhbetdeşlige gatnaşan çagalar ýaş nesillere okamaga, öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän, olaryň döwrebap mekdeplerde, çagalar baglarynda şeýle-de ýokary okuw jaýlarynda bilim, terbiýe almagyna uly mümkinçilik döredip berýän Hormatly Prezidentimize çaga ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler.

 • “Saglygym - baýlygym” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde “Saglygym - baýlygym” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, berk bedenli adamlar bolup ýetişmegi üçin ýurdumyzda alnyp barylýan işler dogrusynda täsirli gürrüňler edildi. Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işinde ýerleşdirilen dermanlyk ösümlikler, olaryň ähmiýeti, ulanylyşy, aýratynlyklary barada hünärmenlerimiz bilesigeliji okyjylarymyz bilen sorag-jogap alyşdylar. Kitaphanamyzyň gurnan neşir önümleriniň sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda il saglygyny ýurt baýlygyna deňeýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabynda gözel Aşgabadyň binalary”

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli “Mertebesi dünýä dolýan Aşgabat” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyz bilen gözel paýtagtymyzyň taryhy, şu günki gözel keşbi barada täsirli gürrüňler etdiler. Gahryman Arkadagymyzyň ak şäherimizi dünýäniň iň döwrebap hem-de nusgalyk şäherleriniň birine öwürmek babatda ýadawsyz işleriniň netijesinde gözel şäherimiz Aşgabadyň ak mermere beslenip, ençeme binalarynyň, desgalarynyň, suw çüwdürimleriniň Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilmegi baradaky täsin maglumatlar çagalarda uly gyzyklanma döretdi. Höwesjeň okyjylarymyz hem merjen şäherimizi wasp edýän goşgulary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • ARASSAÇYLYK IŞLERI

  Şu günler “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda ahlihalk arassaçylyk işleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle asylly işiň halkymyz tarapyndan yzygiderli we üstünlikli amal edilýän günlerinde Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem öz okyjylary bilen kitaphananyň ýanaşyk ýerlerine nahal ekmek şeýle hem, olaryň düýbine ideg etmek, suwarmak işlerini ýerine ýetirdiler. Bu zatlaryň ählisi ýaş nesilleriň çaga ýüreginde ene topragymyza bolan söýginiň şeýle-de ajaýyp tebigatymyzy, arassa howamyzy gorap saklamaga bolan höwesiň döremeginde uly ähmiýete eýedir. Şeýle asylly işleriň sakasynda duran Hormatly Prezidentimize alkyşlar aýdýarys.

 • “Saglygym – baş baýlygym” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda her ýylyň aprel aýynda ýurdumyzyň dürli künjeginde bellenip geçilýän Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli öz okyjylary bilen “Saglygym – baş baýlygym” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, berk bedenli adamlar bolup ýetişmegi üçin ýurdumyzda alnyp barylýan işler dogrusynda täsirli gürrüňler edildi. Şeýle-de Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işinde ýerleşdirilen dermanlyk ösümlikler, olaryň ähmiýeti, ulanylyşy, aýratynlyklary barada gürrüňdeşlik geçirildi. Şeýle-de hünärmenlerimiz ýaşajyk okyjylara ilki bilen öýde hem-de köpçülik ýerlerde arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegi, ellerini yzygiderli ýuwmagy hem-de zyýansyzlaşdyryş serişdeleri bilen tämizlemegi, iki metr howpsuz araçägi saklamagy, köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtüklerini ulanmagy, dogry we wagtly-wagtyna iýmitlenmegi, sport bilen meşgullanmagy maslahat berdiler. Ene-mamalarymyzyň millilik derejesine ýetiren, derdi-belalardan, kesellerden goranmak üçin ulanan üzärlik ösümliginiň keselleriň öňüni almakdaky peýdalary barada hem bilesigeliji okyjylara täsirli gürrüňler berdiler. Kitaphanamyzyň gurnan neşir önümleriniň sergisi okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesiller üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Türkmenistanyň hormatly il Ýaşulusy, şahyr Çerkez Esenow bilen geçirilen onlaýn döredijilik duşuşygy.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy, Balkan welaýat çagalar kitaphanasy şeýle-de Mary welaýat çagalar kitaphanasy bilelikde teleköpri arkaly Türkmenistanyň hormatly il Ýaşulusy, şahyr Çerkez Esenow bilen onlaýn döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda şahyr öz döreden şygyrlaryndan birnäçesini aýdyp berdi. Ol şygyrlarda ajaýyp döwrümiziň waspy, nesil terbiýesi, nusgawy edebiýatymyza bolan söýgi giňişleýin beýan edilýär. Kitaphana hünärmenleri hem özlerini şeýle-de okyjylary gyzyklandyrýan soraglar esasynda şahyr bilen gürrüňdeş boldular. Teleköpriniň üsti bilen geçirilen onlaýn döredijilik duşuşygynyň ahyrynda ýazyjy-şahyrlarymyzyň döredijiligini has giňişleýin öwrenmäge hem-de Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesillere wagyz etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna täze gelip gowşan kitaplar hakynda.

  1.Babaýew, H. Joşgunly kalbyň owazy /red. A.Jumadow. – Aşgabat., 2020. – 200s.
  Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, ýurdumyzda ata Watanymyz üçin uly işler bitiren ýazyjy-şahyrlaryň sarpasy has belentde tutulýar. Olaryň şan-şöhrata beslenen durmuş we zähmet ýollary şu günki gün hem geljekki nesil üçin görelde we terbiýe mekdebi bolup hyzmat edýär. Şeýle ýazyjylaryň biri zehinli şahyr Hangeldi Babaýew. Onuň “Joşgunly kalbyň owazy” atly kitabynda şahyryň dürli döwürlerde döreden eserleri girizilendir. Onuň Watana wepalylyk, adamkärçilik, hallallyk, ynsanperwerlik ýaly ýagşy gylyk-häsiýetli kitapdaky goşgularyň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Ajaýyp döwrümiziň, milli ruhy gymmatlyklarymyzyň, yol-ýörelgelerimiziň waspyny çeper beýan edýän goşgulary okyjylarda gyzyklanma döreder diýip umyt edýäris.
  2.Babaýew, H. Aýşa we Kerwen: goşgy /red. A.Jumadow. – Aşgabat., 2021. – 48 s.
  Bu çaklanja kitapça-da Salam, mugallym!, Aşgabat, Gelse Nowruz äleme, Eziz ejemjan, Älem syry, Günüň nury, Ata-ene, Güýz, Ak kepderi, Owlajyk ýaly birnäçe goşgulary girizilen. Çagalar üçin sada düşnükli dilde ýazylan goşgular geljekgi ýaşajyk okyjylaryň göwnünden turar diýip tama edýäris.

 • Kitaphanaçylara usuly gollanma.

  Döwrebap kitaphanalar we häzirki zaman okyjylary : Usuly - bibliografiýa gollanma / düz. B.Ç. Nurmyradowa; red. T.J.Jürdekow [we başg.] ; Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Ylmy-usuly bölüm. – Aşgabat., 2020. – 102 s. Bu usuly gollanma berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň, bilimleriň çeşmesi hasaplanýan kitaplaryň toplanan ýeri bolan kitaphanalar hakynda, şeýle hem çagalar kitaphanalary üçin ýagny çagalary we ýetginjekleri kitap okamaklyga çekmekligiň häzirki zaman täze usullary barada giňişleýin beýan edilipdir. Mysal üçin, “Aň-bilim oýunlary”, “Asylyp goýulýan kitap”, “Döredijilik sapagy” okyjylar üçin kitap sergileriniň görnüşleri ýagny, “Şertli (wirtual) kitap sergisi, “Interaktiw sergi”, “Oýun sergileri” “Gepleşik sergileri” barada giňişleýin ýazylypdyr. Gollanma esasan 8 bölümden ybarat bolup durýar. Olar : “Kitap adamyň ganaty”, “Döwrebap kitaphanalar”, “Okyjyny kitaphana çekmekligiň häzirki zaman täze usullary”, “Okyjy-ulanyjylar bilen işlemegiň döredijilikli (kreatiw) we interaktiw usullarynyň (görnüşleriniň) käbirleri barada”, “Kitaphana saýty kitaplardan peýdalanmaklygyň we okaýşyň hilini ýokarlandyrmaklygyň guraly hökmünde”, “Kitaphanalaryň sanlaşdyrylmagy - bilimler jemgyýetiniň ösüşiniň kepili”, “Hünär taýýarlygy - döwrüň talaby”, “Peýdalanylan edebiýatlaryň sanawy”. Usuly-bibliografiýa gollanma ähli kitap söýüjiler we kitaphanaçylar üçin niýetlenen. Gollanma kitaphana gelýän giň okyjylar köpçüligine hem hyzmat eder.

 • Saglyk arassaçylykdan başlanýar.

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilen ýylda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesliň sagdyn, berk bedenli, gujur-gaýratly adamlar bolup ýetişmegi üçin uly işler alnyp barylýar.Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem bu ugurda birnäçe işleri alyp barýar. Kitaphananyň agzybir hünärmenleri ýaşajyk okyjylar bilen bilelikde söhbetdeşlikleri, bäsleşikleri, wagyz-nesihat işlerini, döredijilik duşuşyklaryny yzygiderli geçirýär. Geçirilýän her bir duşuşyklarda ýaşajyk okyjylara ilki bilen öýde hem-de köpçülik ýerlerde arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegi ýygy-ýygydan nygtalýar. Kitaphananyň hünärmenleri ýaşajyk okyjylara ellerini yzygiderli ýuwmagy hem-de zyýansyzlaşdyryş serişdeleri bilen tämizlemegi, iki metr howpsuz araçägi saklamagy, köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtüklerini ulanmagy, dogry we wagtly-wagtyna iýmitlenmegi yzygiderli mashalat berýärler. Uly ýaşly okyjylara hem öýüň içini yzygiderli tämizlemegi, howalandyrmagy, umuman hemme taraplaýyn arassaçylygy berjaý etmegi ýygy-ýygydan ündeýärler. Şeýle-de ene-mamalarymyzyň millilik derejesine ýetiren, derdi-belalardan, kesellerden goranmak üçin ulanan üzärlik ösümliginiň keselleriň öňüni almakdaky peýdalary barada hem bilesigeliji okyjylara täsirli gürrüňleri berýärler. Üzärligiň tüssesini öýleriň otaglaryna yzygiderli aýlamak arkaly dürli kesellerden goranmagyň ähmiýeti barada düşündiriş işlerini geçirýärler. Kitaphana gelýän ýaşajyk okyjylar, kitap söýüjiler hem bu gürrüňleri uly gyzyklanma bilen diňleýärler. Olar kitaphanada arassaçylygyň düzgünlerini doly we dogry berjaý edip, özlerini gyzyklandyrýan kitaplary, beýleki neşirleri uly höwes bilen okaýarlar. Aýratyn-da Hormatly Prezidentimiziň ýiti galamyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy eserinde ýerleşdirilen keremli topragymyzda ösüp ýetişýän ösümlikler baradaky maglumatlar, olaryň duş gelýän ýerleri, keselleri bejerijilik häsiýeti, aýratynlyklary kitaphana gelýän okyjylar tarapyndan uly gyzyklanma bilen okalýar. Kitaphanada gurnalýan sergileriň dürli görnüşleri hem çagalarda, ýetginjeklerde hem-de uly ýaşly okyjylarymyzda uly täsir galdyrýar. Kitaphanaçylara işlemäge, okyjylara ýokary derejede hyzmat etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän, ynsan saglygyny, nesil saglygyny ähli zatdan öňde tutýan we bu ugurda ägirt uly işleri alyp barýan Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, tutýan tutumly işleri rowaç bolsun!

 • “Ertekiler dünýäsine gezelenç”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaşajyk okyjylary bilen bilelikde “Ertekiler dünýäsine gezelenç” ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gyzykly söhbetdeşligiň dowamynda türkmen halk ertekileri, olaryň dürli görnüşleri, terbiýeçilik ähmiýeti, erteki gahrymanlarynyň gylyk-häsiýeti, gyzykly wakalary barada täsirli gürrüňler edildi. Soňra bolsa çagalaryň arasynda gyzykly täsirli sorag-jogap alyşmak bilen dowam edildi. Şeýlede “Ertekiler dünýäsine gezelenç” atly kitap sergisi gurnaldy. Dabaranyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Ýurdumyzyň kitaphana işgärleriniň we Türkmen Döwlet medeniýet intitutynyň talyplarynyň Ussat ýazyjy Nurmyrat Saryhanowyň doglan gününiň 115 ýyllygyna bagyşlap geçirilen onlaýn duşuşygy.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy şeýle-de welaýat kitaphanalary Türkmen Döwlet medeniýet institutynyň talyplary teleköpri arkaly ussat ýazyjy Nurmyrat Saryhanowyň doglan gününiň 115 ýyllygyna bagyşlap, onlaýn duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda ýazyjynyň ömri we döredijiligi barada täsirli gürrüňler edildi. Geçirilen onlaýn duşuşyga Nurmyrat Saryhanowyň maşgala agzalary hem gatnaşyp, olar bilen kitaphana hünärmenleri ýazyjynyň ömri we döredijiligi bilen baglanyşykly özlerini gyzyklandyrýan soraglar esasynda pikir alyşdylar. Teleköpriniň üsti bilen geçirilen onlaýn duşuşygynyň ahyrynda ussat ýazyjy-şahyrlarymyzyň ömri we döredijiligini has giňişleýin öwrenmäge hem-de Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesillere ýetirmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Bedew batly öňe barýar Watanym” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Hormatly Prezidentimiziň meşhur Akhan diýen atynyň ilkinji at taýynyň dünýä inmegi mynasybetli öz okyjylary bilen “Bedew batly öňe barýar Watanym” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyz bilen Hormatly Prezidentimiziň seýisläp ýetişdiren Akhan atly bedewine “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda mermer paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli Aşgabat diýip at goýulandygy şeýle-de täze doglan at taýynyň boýnuna Gahryman Arkadagymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň taýýarlan alajasynyň daňylandygy barada täsirli gürrüňler etdiler. Söhbetdeşlige gatnaşan çagalar mermer paýtagtymyzy, Ahalteke bedewlerimizi wasp edýän goşgulary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Bolýar şeýle hezillik, nowruz gelse ilime!” atly baýramçylyk çäresi.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda milli bahar baýramy mynasybetli Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebinde “Bolýar şeýle hezilik, nowruz gelse ilime!” atly baýramçylyk çäresini geçirdi. Çäräniň dowamynda hünärmenlerimiz çagalara Nowruz baýramynyň taryhy, gelip çykyşy, bu baýrama mahsus bolan däp-dessurlar barada aýdyp berdiler. Höwesjeň çagalar hem milli bahar baýramyny wasp edýän goşgudur, aýdymlary uly höwes bilen ýerine ýetirdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda milli baýramçylyklarymyzy uludan bellemäge giň münkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Heýkeller – döwrüň keşbi” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde “Heýkeller – döwrüň keşbi” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda heýkeltaraşlyk sungatynyň aýratynlyklary barada şeýle-de ýurdumyzyň ussat heýkeltaraşlarynyň döreden eserleri barada täsirli gürrüňler edildi. Hünärmenlerimiz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Owazyň ýürege melhemdir, bagşy!” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen bilelikde belli türkmen bagşysy, ussat sazanda Girman bagşy Orazsähet Ýagşysähet oglunyň doglan gününiň 115 ýyllygyna bagyşlap, “Owazyň ýürege melhemdir, bagşy!” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda ussat bagşynyň ömri we döredijiligi barada gyzykly gürrüňler edildi. Şeýle-de kitaphanamyzyň hünärmenleri Hormatly Prezidentimiziň “Ile döwlet geler bolsa..”, “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly kitaplarynda beýan edilýän türkmen aýdym-saz sungaty, bu sungatyň aýratynlygy barada çagalara täsirli gürrüňler berdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda medeniýetde, sungatda yz goýan ussatlarymyzyň döredijiligini ýaş nesillerimize giňişleýin wagyz etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Garaşsyz ýurduň Bagtyýar bagtyýar zenanlary”

  Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Döwlet baýragynyň eýesi Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem-de Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 3-nji çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde “Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Halkara zenanlar güni mynasybetli “Garaşsyz ýurduň bagtyýar zenanlary” atly edebi-sazly agşamyny geçirdi. Kitaphana hünärmenlerimiz Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe enelere hormat goýmakda, gelin- gyzlarymyzy mertebelemekde döwletimiz tarapyndan alnyp barylýan uly ähmiýetli işler barada giňişleýin gürrüň berdiler. Sungat mekdebiň okuwçylary hem öz gezeginde enelerimizi wasp edip aýdym aýdyp, ajaýyp sazlary ýerine ýetirdiler. Bahar-ýaz ýaly zenanlarymyza bagyşlap birnäçe şygyrlary labyzly okap berdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan “Baky gözellik” atly göçme kitap sergisi hem çärä gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • «Sazlaşykly owaz» atly şygryýet agşamy

  Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Döwlet baýragynyň eýesi söýgüli şahyrymyz Gurbannazar Ezizowy ýatlap, Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy hem-de gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän 21-nji, 132-nji, 134-nji ýöriteleşdirilen orta mekdepleri bilen bilelikde Türkmenistanyň halk ýazyjysy G. Ezizowyň ýagty ýadygärligine bagyşlap «Sazlaşykly owaz», «Şahyr hem tebigat», «Türkmen sährasynyň waspçysy» atly şygryýet agşamyny geçirdi. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan türkmen jemgyýetiniň ruhy galkynyşy nesillerimiziň ruhy kämilligini üpjün etmekde bahasyna ýetip bolmajak eserleri döreden şahyrlarymyzyň, ýazyjylarymyzyň, sungat ussatlarymyzyň atlary şöhratlandyrylýar. Juda gysga ömründe halkyna asla könelmeýän serpaý ýapan, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky döwlet hem-de Ýaşlar baýragynyň eýesi Gurbannazar Ezizowyň goşgularyna düzülen aýdymdyr, goýlan sahna oýnyny mekdep okuwçylary ýerine ýetirdiler. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan«Ýagşyny ýatlap» atly göçme kitap sergisi hem mekdep okuwçylarynda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • “Hakykatyň we söýginiň şahyry” atly şygryýet agşamy.

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary bilen bilelikde “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda tatar şahyry Musa Jeliliň doglan gününiň 115 ýyllygyna bagyşlap “Hakykatyň we söýginiň şahyry” atly şygryýet agşamyny geçirdi. Kitaphanamyzyň hünärmeni söhbetdeşligiň dowamynda tatar şahyry Musa Jeliliň ömri we döredijiligi hem-de edebi mirasynyň örän uly hem çuň many mazmunlydygy barada mekdebiň ýokary synp okuwçylaryna giňişleýin gürrüň berdi. Olar hem öz gezeginde M. Jeliliň ýazan şygyrlaryndan labyzly aýdyp berdiler. Şeýle-de şahyryň şygyrlaryndaky beýan edilýän watansöýüjilik, tämiz ahlaklylyk, merdanalyk ýaly häsiýetler dogrusynda sowal-jogap alşyldy. Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Zehinli çagalar” atly bäsleşik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda “Ýaşlyk” teleýaýlymy bilen bilelikde kitaphananyň okyjylarynyň arasynda “Zehinli çagalar” atly bäsleşik ýazgy etdi. Bäsleşigiň dowamynda türkmen dili we edebiýat dersi boýunça bäş sany şert esasynda özara bäsleşdiler. Ýeňiji bolanlara kitaphananyň Kärdeşler Arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan ýörite höweslendiriji sowgatlar gowşuryldy. Türkmen halk ertekileri esasynda gurnalan kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Bäsleşigiň ahyrynda ýaş nesilleriň zehinini has-da artdyrmaga giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Bitarap Diýarym meniň”

  Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy fewral aýynyň 7-ne № 74 “Bagtyýar nesiller” mekdebinde “Bitarap Diýarym meniň” atly edebi döredijilik duşuşygyny geçirdi. Bu duşuşyga şahyr Goçy Annasähedow gatnaşdy. Ýazyjy ösüp gelýän ýaş nesliň öňünde Türkmenistan ýurdumyzy we parahatçylygy wasp edip birnäçe ajaýyp şygyrlary okap, ýurdumyzyň goňşy döwletleri bilen saklaýan gatnaşyklary barada gyzykly gürrüňleri berdiler. Şeýle-de biziň kitaphanamyz bu çäräni öz degişli sergisi bilen gurnady. Bu sergi okuwçylarda uly täsir galdyryp, öz gyzyklanýan sowallaryna jogap tapmaga kitaphanaçylar tarapyndan ýardam etdi.

 • “Ak paýtagtym - ak bagtym” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň günsaýyn özgerýän keşbini wasp edip, “Ak paýtagtym - ak bagtym” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda höwesjeň okyjylarymyz Hormatly Prezidentimiziň saýasynda gün-günden gözelleşýän merjen şäherimiz Aşgabat şäheriniň belent binalaryny, suw çüwdürimlerini, ajaýyp ýollaryny wasp edýän goşgulary labyzly aýdyp berdiler. Şeýle-de hünärmenlerimiz bilesigeliji okyjylarymyza Aşgabat şäheriniň Ginnesiň rekordlar kitabyna giren binalary, desgalary barada täsirli maglumatlary aýdyp berdiler. Şäherimiziň gözel ýerleriniň fotosuratlary bilen tanyşdyrdylar.Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi okyjylarymyzda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşlige gatnaşan çagalar ýaş nesillere okamaga, öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän, olaryň döwrebap mekdeplerde, çagalar baglarynda şeýle-de ýokary okuw jaýlarynda bilim, terbiýe almagyna uly ýol açyp berýän Hormatly Prezidentimize çaga ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler.

 • “Parahatçylygyň waspçysy”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän 74-nji “Bagtyýar nesiller” orta mekdebiniň okuwçylary bilen bilelikde “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda Hindi şahyry, dramaturg, romançy Rabindranat Tagoryň doglan gününiň 160 ýyllygyna bagyşlap “Parahatçylygyň waspçysy” atly söhbetdeşlik geçirdi. Kitaphanamyzyň hünärmeni söhbetdeşligiň dowamynda hindi şahyry R. Tagoryň edebi mirasynyň örän uly hem çuň many mazmunlydygy barada mekdebiň ýokary synp okuwçylaryna giňişleýin gürrüň berdi. Olar hem öz gezeginde hindi şahyry R. Tagoryň ýazan eserlerinden gürrüň berdiler. Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Edep – altyndan gymmat” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän 74-nji “Bagtyýar nesiller” orta mekdebiniň okuwçylary bilen bilelikde “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda “Edep – altyndan gymmat” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda ata-babalarymyzyň nesillere miras goýan edep baradaky altyndan gymmat sözleri, nakyllary, olaryň many-mazmuny barada hünärmenlerimiz bilesigeliji okyjylarymyza gürrüň berdiler. Şeýle-de “Paýhas çeşmesi” kitaby, kitapda bar bolan nakyllardyr, atalar sözleri esasynda özara sorag-jogap alşyldy. Kitaphanamyz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyna bagyşlap “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak – bagtyýarlygyň binýady” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen bilelikde 2021-nji ýagny, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyna bagyşlap, “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak – bagtyýarlygyň binýady” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen parahatçylykly hem-de dost-doganlyk gatnaşyklary barada täsirli gürrüňler edildi. Şeýle-de çagalar ajaýyp döwrümizi, Gahryman Arkadagymyzyň beýik işlerini wasp edýän goşgulary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Hormatly Prezidentimiziň ajaýyp kitaplary we beýleki neşirleri esasynda gurnalan göçme kitap sergisi okyjylarymyzda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşlige gatnaşan çagalar ýaş nesillere okamaga, öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize çaga ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler.

 • Parahatçylygyň daragty.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy gyşky dynç alyş möwsüminde Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde öz okyjylarymyz bilen döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bilesigeliji okyjylarymyza kitaphanamyz bilen ýakyn aragatnaşyk saklamak maksady bilen internet saýdymyza gaýybana syýahat etmegi maslahat berdiler. Saýdda ýerleşdirilen sahypalar, maglumatlar, täzelikler, fotosuratlar şeýle-de elektron kitaplar bilen çagalary ýakyndan tanyşdyrdylar. Kitap söýüji okyjylarymyz hem täze 2021-nji ýagny, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylymyzy şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň bitirýän beýik işlerini wasp edýän goşgulary labyzly aýdyp berdiler. Kitaphanamyza gelip okan ertekileriniň birnäçesini birek-birege gürrüň berdiler. Hünärmenlerimiz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Duşuşygyň ahyrynda çagalar ýaş nesillere okamaga, öwrenmäge, kitap bilen ýakyndan dostlaşmaga şeýle-de dynç alyş möwsümlerini gyzykly hem-de şadyýan geçirmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize çaga ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler.

 • Gyşky dynç alyş möwsüminde çagalar bilen geçirilen döredijilik duşuşygy.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy gyşky dynç alyş möwsüminde Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän şahamçasynda höwesjeň okyjylary bilen bilelikde döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşyga Gökje medeniýet öýüniň “Ganatly nesil” deprekçiler topary hem özleriniň ýerine ýetiren ajaýyp sazlary bilen gatnaşdylar. Şeýle-de çagalar ajaýyp döwrümizi, bagtyýar zamanamyzy wasp edýän goşgulary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Diýarymyzyň täze 2021-nji ýagny, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyna gadam basmagy bilen Gahryman Arkadagymyzy, türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gutladylar. Hünärmenlerimiz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi okyjylarymyzda uly täsir galdyrdy. Duşuşygyň ahyrynda okyjylar okamaga, öwrenmäge şeýle hem dynç alyş möwsümlerini gyzykly hem-de şadyýan geçirmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize çaga ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler.

 • “Gyş ertekisi” atly dabara.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen bilelikde Türkmen döwlet Gurjak teatrynda Täze ýyl baýramyna bagyşlap, “Gyş ertekisi” atly dabara geçirdi. Dabara gatnaşan çagalar Täze ýyly, Aýaz babany, ajaýyp Täze ýyl arçasyny wasp edýän goşgudyr aýdymlary uly şatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Şeýle-de çagalar Täze ýyl arçasynyň daşynda el tutuşyp aýlanyp, dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdylar. Hünärmenlerimiz çagalara birnäçe ertekileri okap berdiler, erteki gahrymanlary barada özara sorag-jogap alyşdylar. Şeýle-de “Gyş ertekisi” ady bilen gurnalan göçme kitap sergisi dabara gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy. Dabara gatnaşan çagalar ýaş nesillere okamaga, öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize çaga ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler.

 • Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş çäresi.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy ýakynda Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ady bilen täze eseriniň elimize gelip gowuşmagy mynasybetli tanyşdyryş dabarasyny geçirdi . Dabaranyň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bu kitabyň many-mazmuny, bölümleriniň aýratynlygy barada bilesigeliji okyjylara giňişleýin gürrüň berdiler. Şeýle-de çagalara kitabyň käbir bölümlerini okap berdiler. Dabaranyň ahyrynda kitaba çuňňur sarpa goýýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik bolmagy hem-de galamynyň ýiti bolup, ajaýyp kitaplarynyň yzynyň gür bolmagy arzuw edildi.

 • Türkmenistanyñ Söwda-senagaty edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25-ýyllyk baýramyna bagyşlanyp halkara sergi öz işini dowam edýär.

  Türkmenistanyñ Söwda-senagaty edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25-ýyllyk baýramyna bagyşlanyp halkara sergi öz işini dowam edýär. Ýaňy ýakynda medeniýet ulgamynyň sergisi geçirildi. Sergä Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem öz okyjylary bilen bilelikde gatnaşdy. Kitaphanamyzyň okyjylary onlaýn görnüşinde görkezilen sergiler bilen tanyşdylar. Sergi çagalarda uly täsir galdyrdy. Çagalar kitaplardan öwrenen ertekilerini aýdyp berdiler, ajaýyp aýdym-sazlary uly höwes bilen ýerine ýetirdiler. Sergä gatnaşan körpejelere ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Sergä gatnaşanlar Hormatly Prezidentimize çäksiz alkyşlaryny beýan etdiler.

 • “Bitarapdyr – Arkadagly Watanym!” atly söhbetdeşlik.

  Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk dabarasy ýurdumyzyň dürli künjeginde uly dabaralara beslenýär. Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem Aşgabat şäherinde ýerleşýän 21-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde “Bitarapdyr – Arkadagly Watanym!” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda hünärmenlerimiz hemişelik Bitaraplygymyzyň gadyr-gymmaty, Bitaraplyk ýyllary içinde ýurdumyzda bitirilen ägirt uly işler barada okuwçylara gürrüň berdiler. Kitaphanamyzyň hünärmenleri tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Çagalar hem Bitarap Watanymyzy, Gahryman Arkadagymyzyň Watanymyzy gülletmek ugrunda bitirýän beýik işlerini wasp edýän goşgulary labyzly aýdyp berdiler. Söhbetdeşligiň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň ХII jildi.

  Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda her bir günümiz taryhy wakalara beslenýär. Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň ХII jildi biziň elimize gelip gowuşdy. Gahryman Arkadagymyzyň bu kitaby iki bapdan ybarat bolmak bilen 120 sany dermanlyk ösümlik barada giňişleýin maglumat berlip, Türkmenistan döwletiniň raýatlarynyň saglygyny has-da berkitmegi şeýle-de ýaş nesilleriň sagdyn ruhda terbiýelenmegi üçin ähmiýeti örän uludyr. Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem kitaphana gelýän ýaşajyk okyjylarynyň, kitap söýüjileriniň arasynda Milli Liderimiziň bu täze kitabyny tanyşdyrmak maksady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Gahryman Arkadaymyzyň gymmatly ylmy-ensiklopedik eseriniň güneşli ýurdumyzyň sagdyn durmuşyny wagyz etmekde, keselleriň öňüni almakda, bejermekde, umuman ilatyň saglygyny gorap saklamakda uly ähmiýete eýe bolan keramatly topragynda bitýän dürli ösümlikleriň ynsan saglygyna melhemlik häsiýeti barada täsirli gürrüňler edildi. Çäräniň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň ХII jildi.

  Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda her bir günümiz taryhy wakalara beslenýär. Mähriban Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň ХII jildi biziň elimize gelip gowuşdy. Gahryman Arkadagymyzyň bu kitaby iki bapdan ybarat bolmak bilen 120 sany dermanlyk ösümlik barada giňişleýin maglumat berlip, Türkmenistan döwletiniň raýatlarynyň saglygyny has-da berkitmegi şeýle-de ýaş nesilleriň sagdyn ruhda terbiýelenmegi üçin ähmiýeti örän uludyr. Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem kitaphana gelýän ýaşajyk okyjylarynyň, kitap söýüjileriniň arasynda Milli Liderimiziň bu täze kitabyny tanyşdyrmak maksady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Gahryman Arkadaymyzyň gymmatly ylmy-ensiklopedik eseriniň güneşli ýurdumyzyň sagdyn durmuşyny wagyz etmekde, keselleriň öňüni almakda, bejermekde, umuman ilatyň saglygyny gorap saklamakda uly ähmiýete eýe bolan keramatly topragynda bitýän dürli ösümlikleriň ynsan saglygyna melhemlik häsiýeti barada täsirli gürrüňler edildi. Çäräniň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • “Galkynyş” kitap merkezi tarapyndan Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna sowgat berlen kitaplar.

  2. Şagulyýewa, G. Gezdim şygryň dünýäsinde. Goşgular, poemalar, kyssalar /G. Şagulyýewa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020.- 598 s. Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Gözel Şagulyýewanyň ençeme kitaplarynyň barlygyndan okyjylar habarlydyrlar. Söýgä, Watana, il-güne, mähir-muhabbete ýugrulan şygyrlar ýürekleri awlap bilendir. Dünýäniň owadanlygyna aşyk bolup doglan kalbyň aýdymly owazyna ýürekler teşnedir. Gahryman Arkadagly döwri özüne ömür saýýan şahyryň joşgunyny eşretli eýýam has belende göterdi. Bu kitaba şahyryň Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe döreden Watan, söýgi, durmuş baradaky täze goşgulary, poemalary bilen bir hatarda, ömür ýolunyň uzak menzillerini beýan edýän kyssa eserleri hem girizildi. Diňe bir şelpeli şygyrlary däl, eýsem süýji sözleri bilen özüne imrindirýän kyssa eserleri okyjylaryň ünsüni özüne çekýär.

 • “Galkynyş” kitap merkezi tarapyndan Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna sowgat berlen kitaplar.

  Berdimuhamedow, G. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi / G. Berdimuhamedow. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020. – 327 s. Taryh bize jemgyýetçilik durmuşyny seljerip, ondan tejribe almaga mümkinçilik berýär. Gahryman Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitaby adamzadyň durmuş tejribesine kämil garaýyş baradaky söhbediň beýanydyr. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň dünýä döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary rowaçlanýar. Munuň özi halkymyzyň asyrlar aşyp gelen taryhymyzdan alan tejribesiniň döwrebap baýlaşdyrylan-dygyny görkezýär. Türkmenistan eziz Arkadagymyzyň parasatly Baştutanlygynda, dünýä halklarynyň arasyndaky dostana gatnaşyklaryň, birek-birege ýakyndan ýardam bermek meýilleriniň amala aşmagyna täsir edýän wezipeleri durmuşa geçirýär. Şunda gadymy çeşmeleriň ýene öz hanasyna dolanýandygynyň hakykaty ör-boýuna galýar. Kitapda bu hakykat aýdyň beýan edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitaby giň okyjylar köpçüligine niýetlenilýär.

 • “Bitaraplyk şygyrlarda şanyň bar” atly duşuşyk.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen “Bagtyýar nesiller” adyndaky 74-nji orta mekdebinde myhmançylykda bolup, ol ýerde bilim alýan çagalaryň arasynda “Bitaraplyk şygyrlarda şanyň bar” atly duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça ýetilýän belent sepgitler barada täsirli gürrüňler edildi. Okyjylarymyz şanly Garaşsyzlygymyzy hem-de hemişelik Bitaraplygymyzy wasp edýän goşgulary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyndan birnäçe rowaýatlary gürrüň berdiler. Kitaphananyň hünärmenleri şol rowaýatlaryň aňladýan manysy, terbiýeçilik ähmiýeti barada çagalara giňişleýin aýdyp berdiler. Duşuşygyň ahyrynda ýaş nesillere döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – siziň ömrüňiziň rahatlygy” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň hünärmenleri ýaňy-ýakynda ýaşajyk okyjylary bilen “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – siziň ömrüňiziň rahatlygy” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda ýurdumyzyň awtomobil ýollarynda ýol-ulag hadysalarynyň bolmazlygy üçin her bir raýatyň ýol hereketiniň kadalaryny dogry berjaý etmelidigi aýratyn nygtaldy. Çagalara ýolda ýüze çykyp biljek hadysalar barada, şeýle ýagdaýlarda nähili hereket etmelidigi barada dürli suratlaryň üsti bilen düşündiriş işleri geçirildi. Hünärmenlerimiz tarapyndan gurnalan göçme kitap sergisi söhbetdeşlige gatnaşan çagalarda uly täsir galdyrdy. Duşuşygyň ahyrynda ýaş nesilleriň asuda, abadan, parahat durmuşda ýaşamagy üçin uly aladalar edýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Ýaňlanyp dur Garaşsyzlyk aýdymy”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilen ýylymyzda bellenilen meýilnama esasynda baş baýramçylygymyz bolan şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy mynasybetli “Ýaňlanyp dur Garaşsyzlyk aýdymy” atly edebi-sazly çäresini geçirdi. Çäräniň dowamynda hünärmenlerimiz ýaşajyk okyjylarymyza şanly Garaşsyzlygymyza ýetilýänçä ata-babalarymyzyň geçen taryhy ýoly, onuň gadyr-gymmaty, 29 ýylyň dowamynda ýurdumyzda bitirilen beýik işler barada täsirli gürrüňler berdiler. Şeýle-de ýaşajyk okyjylarymyz mukaddes baýramçylygymyza bagyşlap, birnäçe goşgudyr aýdymlary uly höwes bilen aýdyp berdiler. Baş baýramymyz bolan Garaşsyzlygyň ýüreklere ylham, kalplara joşgun paýlaýan günlerinde “Garaşsyzlyk-bagty” ady bilen gurnalan sergi okyjylarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

 • Hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy.

  Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem-de Aşgabat şäher Merkezleşdirilen kitaphana ulgamy bilelikde Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” ady bilen täze eseriniň elimize gelip gowuşmagy mynasybetli tanyşdyryş dabarasyny geçirdi . Dabaranyň dowamynda bu eserde milli Liderimiziň halkymyzyň gadymyýetden gelýän däp-dessurlary, milli ýörelgeleri bilen baglanyşykly parasatly oý-pikirleriniň giňişleýin beýan edilýändigi barada aýratyn nygtaldy. Eserde halkymyzyň milli mirasyny düýpli öwrenmek, ony aýawly saklamak, giňden wagyz etmek hem-de geljek nesillere ýetirmek bilen baglanyşykly meseleleriň esasy orun eýeleýändigi barada hem-de kitabyň bölümleri, many-mazmuny, içinde ýerleşdirilen tymsallar, rowaýatlar barada täsirli gürrüňler edildi. Dabaranyň ahyrynda kitaba çuňňur sarpa goýýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik bolmagy hem-de galamynyň ýiti bolup, ajaýyp kitaplarynyň yzynyň gür bolmagy arzuw edildi.

 • “Kuwwatly Watanda – bilimli nesil” atly döredijilik duşuşygy.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda ýaşajyk okyjylary bilen bilelikde her ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne ýurdumyzyň dürli künjeginde uly dabara bilen bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli “Kuwwatly Watanda – bilimli nesil” atly döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmek, kämilleşdirmek, dünýä derejesine ýetirmek babatda alnyp barylýan işler barada şeýle-de Hormatly Prezidentimiziň Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly adamlar bolup ýetişmegi üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri barada täsirli gürrüňler edildi. Ýaşajyk okyjylarymyz täze okuw ýylyna, ak mekdeplerine hem-de mähriban mugallymlaryna bagyşlap öwrenen goşgudyr aýdymlaryny uly höwes bilen ýerine ýetirdiler. Gurnalan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Geçirilen duşuşyga “Aşgabat” teleýaýlymynyň döredijilik topary hem gatnaşdy. Duşuşygyň ahyrynda ýurdumyzy bagtyýar çagalaryň mekanyna öwren, ýaş nesilleriň okamagy, öwrenmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna Galkynyş kitap merkezi tarapyndan täze gelip gowşan kitaplar.

  1. Mämmedow, A. Ylham ýaýlasy. Goşgular ýygyndysy. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020.- 310s.


  Şahyr Ahmet Mämmedowyň bu goşgular ýygyndysyna onuň, esasan, Garaşsyzlyk ýyllarynda ýazan goşgulary girizildi. Ondaky Garaşsyzlyk, Bitaraplyk, Watan, türkmen tebigaty ýaly temalarda, şeýle hem Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri bilen baglanyşykly ýazylan eserler mazmuny, ideýasy, wagz häsiýeti, çeperçiligi jähtlerde öz boluşlylyga eýe.


  Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary we yzygiderli tagallalary bilen durmuşa ornaşdyrylýan täzelikler – ýurduň kanunçylygyny dünýä ülňülerine laýyklaşdyrmak, “Altyn asyr” Türkmen köli, “Awaza” milli syýahatçylyk zology, ykdysady ösüş, mähriban Aşgabadymyzyň keşbiniň biçak owadanlaşmagy, welaýatlarda, etrap merkezlerde, obalarda alnyp barylýan köpugurly işler, ylym-bilim ulgamynyň ilerlemegi hem-de kämilleşdirilmegi we başgalar örän täsirli, şahyrana, belent ruhy röwüşlerde teswirlenilýär. Ýygyndyda dostluk, zähmet, söýgi, tebigat temalarynda ýazylan çeper ýygyndylara-da orun berilýär.


  2. Ussaýew, B. Nurly mekanym. Goşgular.–Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020.- 142s.


  Alym şahyr Begmyrat Ussaýewiň “Aýlanaýyn adyňdan”, “Çalaran saçlar”, “Sowuk suwly çeşmeler”, “Gyzyl ýaň” ýaly goşgular ýygyndylary, “Söweşjeň poeziýa”, “Edebi durmuşymyz” ýaly makalalar ýygyndylary okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanypdy. Şahyryň aýdyma öwrülip, il içinde uly söýgä mynasyp bolan “Sen gerek”, “Soraglap” ýaly goşgulary uly gyzyklanma döredipdi. Şahyryň “Nurly mekanym” atly ýygyndysyna Watan Garaşsyzlygy, oňa bolan çäksiz söýgi hakdaky goşgulary girizildi.

 • Arkadagyň kitaplary – köňülleriň kelamy

  «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyrylan ýylymyzda B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanamyza gelip gowuşýan kitaplar biziň okyjylar köpçüligimiziň göwünlerinden turýar. Bu kitaplaryň içinde okyjylar tarapynda söýüp okalýan kitaplaryň aglabasy Hormatly Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan kitaplarydyr. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan «www.neutrality.gov.tm» resmi saýtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň eserleriniň elektron kitaphanasy açyldy. Bu ajaýyp elektron kitaphananyň açylmagy bizi we biziň okyjylar köpçüligimizi diýseň begendirdi. Bu elektron kitaphana Döwlet Baştutanymyzyň eserleriniň ýygyndysyna gyzyklanma bildirýän okyjylaryň bilimini artdyrmaga uly usuly gollanma bolar. Şeýle ajaýyp kitaplaryň hatarynda Hormatly Prezidentimiz milli gymmatlyklarymyz, asyrlar aşyp gelýän dessurlarymyz, halkymyzyň döreden milli ýörelgeleri barada «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabyny ýazyp tamamlamagy biz kitaphanaçylary hem-de okyjylar kopçüligini diýseň begendirdi . Bu kitabyň çapdan çykmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýan kitaphana işgärleri öz ýürek buýsançlaryny beýan etmek maksady bilen öz kitaphanamyzda, şeýle hem mekdep kitaphanalarynda söhbetdeşlik esasynda çykyşlar we sergiler guralar. Kitaphana işgärleri Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkyna peşgeş beren ähli ajaýyp kitaplarynyň pähim-paýhasa ýugrulandygyny, milli ýol-ýörelgelerimizi, däp-dessurlarymyzy geljekki nesillere öwretmäge gollanma bolup durýandygyny Hormatly Arkadagymyzyň ýazýan her bir ajaýyp eserlerinden mysallar getirip beýan edýärler. Kitaphanaçylara işlemäge, okyjylara ýokary derejede hyzmat etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän, ynsan saglygyny, nesil saglygyny ähli zatdan öňde tutýan we bu ugurda ägirt uly işleri alyp barýan Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, tutýan tutumly işleri rowaç bolsun!

 • «Türkmen halk ertekilerinden çeper okaýyş»

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda ýaşajyk okyjylary bilen bilelikde «Türkmen halk ertekilerinden çeper okaýyş» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen halk ertekileri, olaryň dürli görnüşleri, terbiýeçilik ähmiýeti, erteki gahrymanlarynyň gylyk-häsiýeti, gyzykly wakalary barada täsirli gürrüňler edildi. Kitaphananyň hünärmenleri çagalara ertekileriň birnäçesini okap berdiler. Dürli ertekili kitaplar, gurjaklar esasynda gurnalan sergi çagalarda uly täsir galdyrdy. Ýaşajyk okyjylarymyz gurjaklar esasynda ertekileri sahnalaşdyryp, gyzykly wagt geçirdiler. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesillere döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Saglyk arassaçylykdan başlanýar

  Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda hem ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň sagdyn, berk bedenli, gujur-gaýratly adamlar bolup ýetişmegi üçin uly işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň hünärmenleri hem bu ugurda alnyp barylýan işlere mynasyp goşant goşýarlar. Hünärmenler kitaphanany ýaşajyk okyjylary gyzyklandyrjak kitaplar, gazetdir žurnallar bilen üpjün etmek, şeýle-de degişli çäklerde ýerleşýän orta mekdepleriň başlangyç synp okuwçylary, mekdebe çenli çagalar edaralaryna gatnaýan körpeler bilen baglanyşykly döwrüň öňe çykaran meseleleri bolan okamak, zamanabap innowasion tehnologiýalardan baş çykarmak, degişli saýtlardan elektron kitaplary tapyp okamagyň ýollary, usullary barada internet ulgamy arkaly belli bir aradaşlykdan düşündiriş, wagyz-nesihat işlerini geçirýärler. Şonuň ýaly-da onlaýn görnüşde olar bilen söhbetdeşlikleri, bäsleşikleri, wagyz-nesihat işlerini, döredijilik duşuşyklaryny geçirýärler. Wagyz-nesihat işinde ýaşajyk okyjylara öýde hem-de köpçülik ýerlerinde arassaçylyk düzgünlerini dogry berjaý etmek, bellenilen aradaşlygy saklamak ýaly möhüm endikler ündelýär. Ýaşajyk okyjylara ellerini yzygiderli ýuwmak hem-de zyýansyzlandyryş serişdeleri bilen tämizlenmek, köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtüklerini ulanmak, dogry we wagtly-wagtynda iýmitlenmek barada lukmanlaryň maslahatlary hem diňledilýär. Uly ýaşly okyjylara öý-içerini yzygiderli tämizlemek, şemallatmak, arassaçylygy berjaý etmek bilen bagly düşündiriş işleri geçirilýär. Bilesigeliji okyjylara ene-mamalarymyzdan dowam bolup gelýän üzärlik ösümligini tütetmegiň keselleriň öňüni almakda peýdaly täsirleri barada hem gürrüňler berilýär. Ýaşajyk okyjylar, kitapsöýüjiler bu gürrüňleri uly gyzyklanma bilen diňleýärler. Olar arassaçylygyň düzgünlerini doly we dogry berjaý edip, özlerini gyzyklandyrýan kitaplary, beýleki neşirleri uly höwes bilen okaýarlar. Aýratyn-da hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopediki işinde beýan edilýän ýurdumyzyň dermanlyk ösümlikleri barada maglumatlar, olaryň duş gelýän ýerleri, keselleri bejerijilik häsiýeti, aýratynlyklary kitaphananyň okyjylary tarapyndan uly gyzyklanma bilen okalýar. Bize işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikleri açyp berýän, ynsan saglygyny ähli zatdan öňde goýýan we bu ugurda ägirt uly işleri alyp barýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, işleri rowaç bolsun!

 • «Dutaryň owazy – parahatçylyk owazy»

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň hünärmenleri ýaňy-ýakynda ýaşajyk okyjylary bilen «Dutaryň owazy – parahatçylyk owazy» atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphananyň hünärmenleri çagalar bilen dutar saz guraly barada täsirli gürrüňler etdiler. Çagalar dutary wasp edýän goşgudyr aýdymlary aýtdylar. Kitaphananyň gurnan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Sergide Hormatly Prezidentimiziň ýiti galamyndan dörän «Ile döwlet geler bolsa...», «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitaplary şeýle-de türkmen aýdym-saz sungatyny wasp edýän kitaplar ýerleşdirildi. Söhbetdeşligiň ahyrynda türkmen aýdym-saz sungatyny ýaş nesillere giňişleýin wagyz etmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Paýhas çeşmesi - edep mekdebi ” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda ýaşajyk okyjylaryň arasynda “Paýhas çeşmesi - edep mekdebi ” atly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň “Paýhas çeşmesi” atly kitabynyň many-mazmuny, kitapdaky nakyllardyr atalar sözleriniň ýaş nesilleri watançylyk, arassa ahlaklylyk, halallyk, dogruçyllyk ruhunda terbiýelemekdäki ähmiýeti barada täsirli gürrüňler edildi. Şeýle-de bu ajaýyň kitapda arassaçylyk barada ýazylan setirler çagalarda uly täsir galdyrdy. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesilleriň Watana wepaly, ilhalar adamlar bolup ýetişmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Kitaphanaçylaryň teleköpri arkaly maslahaty

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy bilen Mary welaýat çagalar kitaphanasynyň arasynda “Çagalar kitaphanalarynda Bitaraplygyň waspy” ady bilen maslahat geçirildi. Bu maslahata mary ertap, şäher kitaphanaçylary şeýle hem mary şäheriniň orta mekdepleriniň kitaphanaçylary gatnaşdylar Maslahatyň ahyrynda kitaphana ulgamyna dünýäniň ösen tehnologiýalaryny ornaşdyryp, kitaphanaçylara şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • «Çeper eliň hünäri, haýran edýär dünýäni»

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda tomusky dynç alyş möwsüminde ýaňy-ýakynda Gökderedäki «Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Muhammetmyrat Nyýazow» adyndaky çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde «Çeper eliň hünäri, haýran edýär dünýäni» atly bäsleşik geçirdi. Bäsleşigiň dowamynda bu merkezde dynç alýan gyzjagazlar el işleriniň dürli görnüşlerini ýerine ýetirmek boýunça özara bäsleşdiler. Şeýle-de kitaphanamyzyň hünärmenleri çagalara türkmeniň nepis halylary, olaryň gadymylygy, dokalyş aýratynlygy, gölleriniň aňladýan many-mazmuny barada täsirli gürrüňler berdiler. Kitaphanamyzyň gurnan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Bäsleşikde ýeňiji bolanlara Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan taýýarlanan sowgatlar gowşuryldy. Bäsleşigiň ahyrynda ýaş nesilleriň sagdyn, berk bedenli adamlar bolup ýetişmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Kitaply nesil – bagtly nesil

  Gahryman Arkadagymyz kitabyň adamyň döreden täsin gudratdygyny, ynsanyň özünden soňky nesillerine goýjak bahasyna ýetip bolmajak mirasdygyny nygtaýar. Kitap mukaddesligi nesilleriň arasyndaky baglanyşygy üpjün edýän köprüdir. Çagalaryň ata-babalarymyzyň kämillik mekdebinde kemala gelmekleri üçin olarda kitaba bolan söýgini ösdürmek zerurdyr. Kitap okaýan maşgalada terbiýelenen çagalaryň hem kitaba söýgüsi uly bolýar. Şonuň üçin ýaşlara görelde bolmak, olarda kitaba sarpa goýmak, okamak endiklerini ösdürmek, ilkinji nobatda, ulularyň, ene-atalaryň, terbiýeçilerdir mugallymlar bilen bir hatarda kitaphanaçylaryň öňünde uly borç bolup durýar. “Kitaphanalar ýurduň ýeten medeni-bilim derejesini, ilatyň ruhy-ahlak düşünjesiniň ösüşini görkezýär. Şoňa görä-de, biziň halkymyz bu gymmatlyklara hemişe uly gadyr goýup, oňa aýratyn ähmiýet berip gelipdir. Sebäbi kitap okamagy söýýän halk özüni bagtly saýypdyr” diýip, döwlet Baştutanymyz nygtaýar. Mälim bolşy ýaly, çagalykda okalan kitap ömürboýy ýadyňda galýar hem-de çaganyň mundan beýläk hem kämilleşmegine oňaýly täsirini ýetirýär. Şoňa görä-de, çagalar kitaphanalarynyň şeýle hem mekdep kitaphanalarynyň biri-birleri bilen ysnyşykly iş alyp barmagy, kitaphana bilen mekdebiň arasynda ýakyn aragatnaşygyň bolmagy möhüm ähmiýete eýedir. Sebäbi kitaphanaçy çagany diňe okyjy hökmünde tanaýar, emma onuň çaganyň gyzyklanýan ugurlaryny kesgitlemekde orny ýokary bolýar. Kitaphanaçy kitaplaryň çagalarda täze-täze bilimlere bolan isleg-talaplary oýarýandy-gyna oňat düşünýär. Bu ýagdaýy ene-atalar hem, mugallymlar bilen nazara almalydyrlar. Kitaphanaçylyk işini ösdürmekde bimöçber aladalary edýän Gahryman Arkadagymyza biz, kitaphana işgärleriniň alkyşlary çäksizdir.

 • «Ýol hereketiniň howpsuzlygy siziň ömrüňiziň ahatlygy»

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy paýtagtymyzda ýerleşýän 132-nji orta mekdebiň ýanynda döredilen çagalaryň tomusky dynç alyş we sagaldyş meýdançasynda çagalar bilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy siziň ömrüňiziň rahatlygy» atly wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda ýol hereketiniň düzgünlerini, kadalaryny dogry berjaý etmek barada täsirli gürrüňler edildi. Kitaphanamyzyň hünärmenleri çagalar bilen ýoly geçmek üçin ýolyşygyna seretmegiň, şäheriň köçelerindäki geçelgelerden ýol hereketiniň kadalary boýunça geçmegiň, ýanýodalardan ýöremegiň hem-de ýerasty geçelgelerden geçmegiň düzgünleri boýunça sorag-jogap alyşdylar. Şeýle-de kitaphanamyzyň gurnan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Duşuşygyň ahyrynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň erkana durmuşda ýaşamagy, okamagy, öwrenmegi, gowy dynç almagy üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • «Arkadagly nesiller»

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 28-ne Gökderedäki «Şöhle» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde «Arkadagly nesiller» atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda kitaphanamyzyň hünärmenleri bu merkezde dynç alýan çagalar bilen bilelikde Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän kitaplarynyň ýaş nesilleriň watansöýüji, halal, arassa ahlakly, ilhalar adamlar bolup ýetişmegi üçin ähmiýeti barada täsirli gürrüňler edildi. Kitaphanamyzyň gurnan göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Olar sergide ýerleşdirilen kitaplary uly gyzyklanma bilen okadylar. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesliň gowy dynç almagy şeýle-de kitap bilen ýakyndan dostlaşmagy üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • «Ylym-bilim – ýaşlaryň ýaraşygy»

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 11-ne Gökderedäki «Nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde 12-nji iýun - Ylymlar gününe bagyşlap, «Ylym-bilim – ýaşlaryň ýaraşygy» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp barýan ýaş nesilleriň ylymly-bilimli adamlar bolup ýetişmegi üçin döredilýän giň mümkinçilikler barada şeýle-de ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmekde alnyp barylýan işler barada täsirli gürrüňler edildi. Kitaphananyň gurnan «Ylym – röwşen geljege alyp barýan ýol» atly göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Sergide Hormatly Prezidentimiziň ajaýyp kitaplary şeýle-de türkmen halk ertekileri ýerleşdirildi. Çagalar ol kitaplary uly höwes bilen okadylar. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli adamlar bolup ýetişmegi üçin uly aladalar edýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • 5-nji iýun - Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlap geçirilen “Tebygat biziň dostumyzdyr” atly söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda iýun aýynyň 5-ne Gökderedäki “Çynar” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde 5-nji iýun - Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlap, “Tebygat biziň dostumyzdyr” ady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda çagalar tebigaty wasp edýän goşgulary labyzly aýdyp berdiler. Kitaphanamyzyň hünärmenleri bu merkezde dynç alýan çagalar bilen bilelikde tebigata gezelenç etdiler, bag ekmegiň, tebigaty, daş töweregi aýawly saklamagyň ähmiýeti barada täsirli gürrüňler edildi. Kitaphanamyzyň gurnan “Tebygat biziň dostumyzdyr” atly göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Olar gözel tebigatymyzy, daş töweregimizi gorap saklamak baradaky kitaplary uly höwes bilen okadylar. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesiller üçin uly aladalar edýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • «Siz durmuşyň gözelligi, geljegi»

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 1-ne «Aşgabat» seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlap, «Siz durmuşyň gözelligi, geljegi» atly çäre geçirdi. Çärä kitaphananyň körpeje okyjylary hem gatnaşdy. Dabaranyň dowamynda çagalar surat çekmek, goşgudyr ertekileri aýdyp bermek boýunça özara bäsleşdiler. Şeýle-de kitaphananyň gurnan «Bagtyýar nesiller» atly göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Olar sergide ýerleşdirilen ertekili kitaplary uly höwes bilen okadylar. Körpeje okyjylarymyza Kärdeşler Arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan taýýarlanan sowgatlar hem gowşuryldy. Çäräniň ahyrynda ýurdumyzy bagtyýar çagalaryň mekanyna öwren Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • «Haly – türkmeniň kalbydyr»

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda maý aýynyň 27-ne Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Aşgabat» teleýaýlymy bilen bilelikde türkmen halysynyň milli baýramyna bagyşlap, «Haly – türkmeniň kalbydyr» atly aýdym-sazly döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşyga kitaphananyň ýaşajyk okyjylary, kitap söýüjileri hem gatnaşdylar. Olar türkmen halysynyň milli baýramyna bagyşlap, goşgulary, aýdym-sazlary uly höwes bilen ýerine ýetirdiler. Şeýle-de «Haly – türkmeniň kalbydyr» ady bilen gurnalan göçme kitap sergisi ýaşajyk okyjylarymyzda uly täsir galdyrdy. Kitaphananyň hünärmenleri çagalary muzeýde ýerleşdirilen owadan nepis halylar, olaryň dokalyş aýratynlygy, türkmen halylaryny wasp edýän ajaýyp suratlar hem-de bu barada ýazylan kitaplar bilen ýakyndan tanyşdyrdylar. Duşuşygyň ahyrynda ýaş nesil barada edýän aladalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Galkynyş” kitap merkezinden Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna gelip gowşan kitaplar.

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasatynyň netijesinde kitaphanalaryň kitap hazynasy yzygiderli baýlaşdyrylýar, kitap neşir etmek işine hem aýratyn üns berilýär. “Galkynyş” kitap merkezinden biziň kitaphanamyza yzygiderli kitaplaryň dürli görnüşleri gelip gowuşýar. Ýaňy-ýakynda hem çagalar kitaphanamyza mekdep meýilnamasyna degişli kitaplaryň birnäçesi gelip gowuşdy. Kitaphana ulgamyny ösdürmäge uly üns berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, alyp barýan işleri rowaç bolsun!

 • “Paýtagtym-ak bagtym”

  Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň №84-nji orta mekdebinde “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda maý aýynyň 21-ne bellenilen meýilnama laýyklykda Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlap “Paýtagtym-ak bagtym” ady bilen edebi-sazly çäresini geçirdi. Alyp baryjy çäräniň başynda gözel paýtagtymyzyň taryhy barada gürrüň berdi. Şeýle-de bu edebi-sazly çärede mekdep okuwçylary Aziýanyň merjeni bolan Ak şäherimiz Aşgabady wasp edýän şygyrlardyr-aýdymlary ýerine ýetirdiler. Kitaphanamyzyň “Baş şäherim Paýtagtym” ady bilen gurnan göçme kitap sergisi okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Merdana gerçeklere sarpa” atly döredijilik duşuşygy

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda maý aýynyň 6-na Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdebinde Beýik Ýeňşiň 75 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Merdana gerçeklere sarpa” atly döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşygyň dowamynda Watan mukaddesligi, Watan goragynda wepat bolan gerçekler şeýle-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken edermen türkmen Gerçekleri barada täsirli gürrüňler edildi. Ýaşajyk aýdymçylaryň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdym-sazlar ýaňlandy. Kitaphanamyzyň gurnan “Merdana gerçeklere sarpa” atly göçme kitap sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Duşuşygyň ahyrynda halkymyzyň beýik gerçeklerini, ýar ojagyny saklan ak saçly enelerimizi hormatlap, aýratyn üns bilen gurşap alýan Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Aýdym-saza baglanan ömür”

  Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda aprel aýynyň 27-ne Aşgabat şäheriniň 4-nji orta mekdebinde meşhur mukamçy bagşy Amangeldi Gönübek Orazaly oglunyň doglan gününiň 190 ýyllygyna bagyşlap, “Aýdym-saza baglanan ömür” hem-de teatr sungaty barada “Teatr durmuşyň aýnasy” ady bilen söhbetdeşlikleri geçirdi. Şeýle-de göçme kitap sergisini gurnady. Söhbetdeşligiň dowamynda aýdym-saz sungaty, teatr sungaty we bu sungatyň ussatlary barada täsirli gürrüňler edildi. Söhbetdeşligiň ahyrynda milli medeniýetimizi, sungatymyzy gaýtadan dikeldip, ýaş nesillere giňişleýin wagyz etmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Sagdynlyk - bagtyýarlyk”

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda aprel aýynyň 22-ne Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde “Sagdynlyk - bagtyýarlyk” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, berk bedenli adamlar bolup ýetişmegi üçin ýurdumyzda alnyp barylýan işler dogrusynda täsirli gürrüňler edildi. Şeýle-de Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işinde ýerleşdirilen dermanlyk ösümlikler, olaryň ähmiýeti, ulanyşy, aýratynlyklary barada gürrüňdeşlik geçirildi. Kitaphanamyzyň gurnan “Sagdynlyk - bagtyýarlyk” atly sergisi okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda ýaş nesiller üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • “Il-günüň guwanjy türkmen bedewi” atly dabara.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda aprel aýynyň 22-ne “Aşgabat” teleýaýlymy bilen bilelikde Bedew baýramyna bagyşlap, “Il-günüň guwanjy türkmen bedewi” atly dabara geçirdi. Dabara kitaphanamyzyň ýaşajyk okyjylary, aýdym-saza höwesjeň çagalar hem gatnaşdy. Kitaphanamyzyň hünärmenleri çagalara Ahalteke bedewlerimiziň duýgurlygy, ýyndamlygy, wepadarlygy, owadanlygy barada täsirli gürrüňler berdiler. Çagalar hem türkmen bedewini wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirdiler. Şeýle-de kitaphanamyzyň gurnan “Il-günüň guwanjy türkmen bedewi” atly göçme sergisi çagalarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda ýaş nesiller üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • <
 • “Sagdyn nesil – bagtyýar geljek”.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama laýyklykda “Sagdyn nesil – bagtyýar geljek” ady bilen wagyz-nesihat çäresini geçirdi. Çäräniň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň ýiti galamyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işi barada täsirli söhbet edildi. Bu gymmatly kitapda orun alan türkmen topragynda bitýän ösümlikleriň aýratynlygy, olaryň ynsan saglygy üçin peýdalanylyşy, derman senagatynda giňişleýin ulanylyşy barada aýratyn bellenip geçildi. Şeýle-de kitaphanamyzyň gurnan “Saglyk – başymyzyň täji” atly göçme kitap sergisi okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň ahyrynda ynsan saglygyny, aýratyn-da nesil saglygyny ähli zatdan ileri tutýan Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 • <
 • “Sport – saglygyň gözbaşy” atly dabara.

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda 1-nji aprelinde Älem medeni-dynç alyş merkezinde kitaphananyň ýaşajyk okyjylary bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Sport – saglygyň gözbaşy” ady bilen dabara geçirdi. Dabaranyň dowamynda kitaphananyň ýaşajyk okyjylary, sport söýüjileri sportuň dürli görnüşleri boýunça özara bäsleşdiler. Şeýle-de türkmen sportuny wasp edýän ajaýyp goşgular, aýdym-sazlar ýaňlandy. Kitaphananyň “Sagdyn nesil – Watanymyzyň daýanjy” ady bilen gurnan neşir önümleriniň göçme sergisi sport çäresine gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, berk bedenli, gujur-gaýratly adamlar bolup ýetişmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • <
 • Kitap okamak endigi

  Kitap –bahasyna ýetip bolmajak hazyna, akyl-paýhas, bilimleriň çeşmesidir. Okamak endigi ynsanyň kämilleşmegine, öz-özüne akyl ýetirmegine dünýä düşünmegine ýardam edýäniň uly serişdeleriň biridir. Kitap okamagyň netijesinde söz baýlygyň artyp, çalt sagdyn pikirlenmek ukybyňa eýe bolýarsyň. Haýsy bolsa-da okan eserleriň täsirinde, gahrymanlara, gabat gelinýär, şeýle-de kitaplaryň üsti bilen taryhyň gum basyp giden syrly sahypalaryna seýrana çykýarsyň. Okaýan eserlerimizdäki : “Kitapsyz ulanan çaga, suwsuz ösen bag ýalydyr”, “Kitap adamlaryň ýoluny ýagtyldýar” diýen ýaly ajaýyp sözler kitaba bolan sögüňi ýene bir gez beýgeldýär. Kitaba uly sarpa goýup, halkyna gymmatly ruhy çeşmäni peşgeş edýän hormatly Prezidentimiz “Türkmen halkynyň ençeme alymlary, şahyrlary uzak asyrlaryň dowamynda öz köptaraply ylmy ajaýyp eserleri bilen türkmeniň adyny şöhratlandyrdy” diýip belleýär. Kitap hakynda söhbet açylanda, türkmen topragynyň müňýyllyklaryň dowamynda dünýäniň gadymy medeni ojaklarynyň biri hökmünde bolandygyny bellemelidiris. Ýurdumyzdan Beýik Ýüpek ýolunyň geçmegi bilen jahankeşdeler türkmen topragyna gelip, kitaplaryny harytlara çalşypdyrlar. N. Saryhanowyň “Kitap” powestinda Welmyrat aga maşgalasyny ekläp oturan ýeke-täk guba düýesini kitaba çalyşýar. Ol muňa hiç ahmyr etmeýär. Bu bolsa, halkymyzyň ruhy baýlyga, akyl-paýhasa uly hormat goýýan halk bolandygyny subut edýär. Akyldarlaryň biri: ”Kitaplar, eýýamlaryň tolkunlarynda ýüzüp ýören we özüniň gymmatbaha ýüküni nesillerden-nesillere aýap eltýän akyl gämileridir” diýip belleýär. Basgançagyň ýokary göterişi ýaly, kitap hem adamy uly menzillere, üstünliklere sary alyp gidýär. Kitaba, söze gadyr goýýan türkmen halky-kitaphon. Guba düýesini bir kitaba çalşyp bilen türkmen halky, bagtyýar döwrümizde neşir önümleriniň hiliniň ýokarylygy, baý mazmunlylygy bilen tapawutlanýar. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda neşir işini kämilleşdirmek babatdaky tagallalarynyň dünýä ýüzünde uly goldaw tapýandygyny görkezýär. Türkmen döwlet neşirýat gullugy kitap baýramçylygyna körpe okyjylar üçin birnäçe ajaýyp kitaplary sowgat etdi. Ol kitaplaryň içinde daşary ýurt ýazyjysy Şarl Perronyň “Ädikli pişik” ertekisiniň üç dilde –türkmen, iňlis, rus dillerinde owadan suratlar bilen bezelip, çap edilendigini aýtmak gerek. Şeýle hem “Görogly” eposynyň alty sany şahasy – “Öwez”, “Öwez öýlenen”, “Öwez öýkelän”, “Gyratyň ogurlanyşy”, “Öweziň halas edilişi”, “Göroglynyň halas edilişi” ýaly kitaplar rus we iňlis dillerine terjime edilip, suratkeşler tarapyndan bezelen görnüşde aýratyn kitap bolup neşir edildi. Bu kitaplar ýaş okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Çagalar üçin birnäçe ajaýyp ertekiler, hekaýalar, çagalar bagyna gatnaýan körpelere niýetlenen gyzykly kitaplary gözellige besleýär. Özleri üçin çap edilen kitaplary okan bagtyýar körpeleriň begenjine, şatlygyna şaýat bolmak, örän ýakymly. Ynsan aňyýetiniň ösüşiniň gözbaşynda, ilkinji nobatda, kitap we kitaphanalar duýýar. Kitap ynsana hormat goýmagy, watana, halka beýik buýsançly terbiýeleýän güýçdür. Onda çeper, çagalar üçin edebiýatlar, şygryýet, publisistika, ylmy syýasy kitaplar, okuw kitaplary çap edýäris. Biziň kärhanamyz dünýä döwletleriniň ençeme neşir ulgamy bilen aragatnaşyk saklap, olardan buýurmalary hem alýar. Danalaryň şeýle ajaýyp sözi bardyr: “Kitaplaryň hem öz ykballary bardyr”, “Kitaplar diňe ylham bermek üçindir”, ”Men kitaplarymy däl, kitaplarym meni orta çykardy”, kitaplarda adamlary dostluga, agzybirlige çagyrýan uly güýç bar. Kitap adam üçin ylym-bilimleriň, ruhy baýlygyň we görkana duýgularyň açarydyr. Kitap okamak-dünýä akyl ýetirmek, durmuşa akylly başly göz ýetirmek. Kitap okyjyny gyzykly wakalara, täze bir dünýä, ajaýyp ýerlere syýahata alyp gidýär. Kitap okamagyň lezzetini hiç bir lezzet bilen çalşyp bolmaz. Ony okadygyňça, wakalar göz öňünde janlanyp, kalbyňda söz suratkeşligi oýanýar. Göz öňünde gözel tebigat janlanýar. Mähriban Prezidentimiz türkmen diliniň söz baýlyklaryny jaýba-jaý ulanyp, türkmen tebigatynyň gözelligini beýan edýär. Wakalar janly keşbe girip, göz öňünde janlanýar. Kitap okaýan adamyň dünýägaraýşyny giň, pikirlenişi güýçli bolýar. Kitap adamyň aňyna, okyjynyň terbiýesine oňat täsir edip, ol adamy akylly, edep-terbiýeli, il içinde hormat-sylagly edýär. Kitap okaýan adam gepi-sözi manyly, özüne çekiji, diýseň dilewar bolýar. Şeýle adamlara durmuşda-da, toý-märekede hem hormat goýulýar. Ýaşlykdan kitap okap, dünýägaraýyşy giňän adam ylymyň-bilimiň üsti bilen göwün söýen hünärine eýe bolup bilýär. Hünärli adam il-ýurda gerekli adam bolup, halal zähmeti bilen ýaşaýar.

 • Halkara Nowruz baýramyna bagyşlap, “Ýaz dünýäni täzeleýär” atly aýdym-sazly dabara.

  Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebi bilen bilelikde “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bellenilen meýilnama esasynda mart aýynyň 19-na Halkara Nowruz baýramy mynasybetli „Ýaz dünýäni täzeleýär” atly aýdym-sazly dabara geçirdi. Dabaranyň dowamynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyplarynyň ýerine ýetirmeklerinde ajaýyp aýdymlar ýaňlandy. Şeýle-de “Nesil” gazetiniň uly habarçysy Akgül Saparowanyň Nowruz baýramynyň milli däp-dessurlary, taryhy, gelip çykyşy, milli tagamlary barada aýdyp beren täsirli gürrüňleri okuwçylarda uly täsir galdyrdy. Çäräniň dowamynda 132-nji orta mekdebiň okuwçylarynyň, kitap söýüjileriniň, çeper höwesjeňleriniň ýerine ýetiren çykyşlary tomaşaçylarda, myhmanlarda uly täsir galdyrdy. Dabaranyň dowamynda gurnalan göçme sergi okuwçylarda uly gyzyklanma döretdi. Sergide Hormatly Prezidentimiziň ajaýyp kitaplary, Nowruz baýramyna bagyşlanan beýleki neşirler, türkmen milli şaý-sepleri, el işleri, dürli gurjaklar okuwçylaryň ünsüni özüne çekdi. Çäräniň ahyrynda milli baýramçylyklarymyzy uludan belläp geçmäge, däp-dessurlarymyzy ýaş nesilleriň arasynda giňden wagyz etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.