Täzelikler/Bildirişler

  • "Türkmenistan – rowaçlygyň Watany"

    2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 23-ne Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem-de Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilelikde, 2019-njy ýylyň “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli “Eziz Watan – rowaçlygyň ýolunda” ady bilen kitap sergisiniň açylyş dabarasynyň çäginde döredijilik işgärleri bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşyga hormatly ýaşuly zenanlar, döredijilik işgärleri, aýdymçy-sazandalar hem-de kitaphana hünärmenleri gatnaşdy. Dabaranyň dowamynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça gazanylýan beýik ösüşler barada täsirli gürrüňler edildi, ajaýyp aýdym-sazlar ýaňlandy. Dabaranyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

  • Gökdere jülgesindäki duşuşyk

    Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň hünärmenleri gyşky dynç alyş möwsüminde Gökdere jülgesindäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda bolup, dürli söhbetdeşlikleri, sesli okaýyşlary hem-de neşir önümleriniň göçme sergisini yzygiderli gurnaýar.Ýaňy ýakynda kitaphanamyzyň hünärmenleri Gökdere jülgesindäki “Altyn sümmül”çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde myhmançylykda bolup, ol ýere ýurdumyzyň dürli künjeginden gyşky dynç alyş möwsümini gyzykly hem-de şadyýan geçirmek üçin gelen çagalaryň arasynda gyş pasly hem-de türkmen halk ertekileri barada täsirli söhbetdeşlik geçirdiler. Şeýle-de “Altyn sümmül”çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň kitaphanasynda göçme kitap sergisini gurnadylar. Sergide Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän kitaplary hem-de türkmen halk ertekileri ýerleşdirildi. Çagalar sergide ýerleşdirilen kitaplary uly gyzyklanma bilen okadylar. Özara sorag-jogap alyşdylar. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýurdumyzdaky ähli kitaphanalaryň işiniň has-da kämilleşdirilmegi şeýle-de ýaş nesilleriň okamagy, öwrenmegi, kitap bilen ýakyndan dostlaşmagy ugrunda alyp barýan adyl syýasaty üçin Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.