Täzelikler/Bildirişler

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025- nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy / red. G. Joraýewa, O. Halymowa , Ş. Muratgulyýewa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 480 s.
  Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan başy başlanan ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny pugtalandyrmana, dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejelerine ýetirmäne, öňdebaryjy dünýä tejribeleriniň we milli baýlyklarymyzyň esasynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşini dünýäniň durnukly ösýän ýurtlaryň derejesine ýetirilmegini gazanmak. We durnukly ösüş maksatlarynyň yzygiderli amala aşyrylmagyny 2019-2025-nji ýyllarda üpjün etmek.

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Saragt Babaýew = Saragt Babayev = Сарагт Бабаев / giriş makalanyň awtory we düzüji A. Baýlyýewa ; terj. eden A. Hojaýewa, A. Baýlyýewa ; red. G. Joraýewa, O. Pirnepesowa, A. Popow. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 303 s.
  Berlen neşir görnükli türkmen helkeltaraşy, täzelik agtarýan we döredijilikli işleýän suratkeş, helkeltaraşlaryň ençeme nesliniň mugallymy Saragt Babaýewiň sungatyna bagyşlanýar. Tanymal halypanyň durmuşy täsin wakalardan, ýatdan çykmajak duşuşyklardan hem-de çensiz üstünliklerden doludyr. 70 ýylyň dowamynda heýkeltaraş Saragt Babaýew stanok, monimental, haşam heýkeltaraşlygy ugrundan dürli eserleri döredýär. Esgerleriň, serkerdeleriň, şahyrlaryň, syýasy işgärleriň Türkmenistandaky, Özbegistandaky, Türkiýedäki, Rusiýadaky monimental ýadygärlikleri hem-de ençeme portretleri bu eserleriň arasynda saýlanýar. Saragt Babaýewiň birnäçe döredijilik eserleri dürli ýurtlaryň hususy ýygyndylarynda we muzeýlerinde, şol sanda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde saklanylýar. Berlen neşirde heýkeltaraşyň täze eserleri görkezilýär, olaryň bir bölegi bolsa ilkinji gezek çap edilýär.

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Berdimuhamedov G. Medikal plants of Turkmenistan. Vol. Х / editor-in-chief V. M. Hramov. – Ashgabat : Turkmen State Publishing Service, 2018. – 304 p.
  Gahryman Arkadagymyzyň eseriniň bu täze neşiri iňlis dilinde bolup diňe bir saglygy goraýyş işgärleri üçin däl, eýsem, ähli halk köpçüligi üçin gymmatly peşgeşdir. Giň okyjylar köpçüligine niýetlenen bu ylmy eser 10-njy jildi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2009-njy ýylda döreden we dünýäniň dürli dillerde terjime edilen ylmy işiniň dowamydyr.

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Пурлиев Б. К. Основы экономики : пробный учебник для 10 класса с русским языком обучения общеобразовательных средних школ / Б. К. Пурлиев, Э. К. Рахманова. – Ашхабад : Ылым, 2013. – 111 с.
  Milli bazar ykdysadyýeti nazarýetde we üstüne ýüklenen meseleleri öwrenmekde hödürlenýän bu neşir okyjylara uly kömek berýär. Umuman bu neşir mekdep uçurumlaryna özünde esasan döwletiň jemgyýetçilik ykdysadyýetiniň ösüşi baradaky düşünjäni berýär, taýýar raýatlary ýetişdirýär.

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Оразклычев Я. История Туркменистана : Туркменистан в эпоху Независимости. (11 книга) : пробный учебник для 11 класса с русским языком обучения общеобразовательных средних школ / Я. Оразклычев. – Ашхабад : Ылым, 2014. – 144 с.
  Türkmenistanyň taryhy atly okuw kitaby, ýokary synp mekdep okuwçylary üçin niýetlenen. Türkmenistan Bitaraplyk döwrinde öňden gelýän taryhyny, däp-dessuryny, medeniýetini, ylym-bilimini, syýasatyny, ykdysadyýetini açyp görkezýär.

 • Biziň kitaphanamyza täze gelip gowşan kitaplar

  Эсенов Б. История Древнего мира : пробный учебник для 5 класса средних школ Туркменистана с русским языком обучения / Б. Эсенов ; пер. с туркм. А. Б. Худайназаровой. – Ашхабад : Туркменская государственная издательская служба , 2011. – 232 с.
  Gadymy dünýäniň taryhy atly okuw kitapda, adamyň döreýişi we onuň ýaşaýyş ugrundaky göreşi, adamzat taryhynyň birinji döwri bolan Iň gadymy döwri, ilkidurmuş adamlarynyň million-sekiz ýüz müň ýyl mundan ozal ýaşan ýaşaýyş durmuşlary bilen tanşarsyňyz. Şeýle-de, mundan 100 müň ýyl ozal howanyň sowap, bütin Ýewropanyň demirgazyk böleklerini buzluklaryň tutuşyny, adamlaryň we haýwanlaryň gyrlyp, galanlarynyň günorta gidişlerini, olaryň oduň we zähmet gurallarynyň kömegi bilen täze ýaşaýyş şertlerine uýgunlaşyşlaryny öwrenersiňiz. Umuman adamzadyň geçen taryhy ýolunyň Iň gadymy we Gadymy dünýä taryhy bilen tanşarsyňyz.

 • Kitaphanaçylara usuly kömek

  Türkmenistanda Medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda kitaphanalara okyjy çekmek işini güýçlendirmek, esasan-da, mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlara kitaphana hyzmatynyň döwrebap usullaryny hödürlemek babatdaky işleri kämilleşdirmek barada kitaphanaçylaryň öňünde uly wezipeler durýar. Şondan ugur alyp, Döwlet medeniýet Merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Kitaphanalarda sanly ulgam» atly usuly maslahat geçirildi. Maslahat kitaphanalarda sanly ulgama geçmek meselesinde kitaphanaçylara uly usuly kömek boldy. Maslahata Aşgabat şäheriniň, welaýat kitaphanalarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar. Bitewi elektron kitaphana ulgamynyň işini kämilleşdirmek hem-de elektron tory arkaly kitaphanalaryň maglumat binýadyny baýlaşdyrmak maslahatyň esasy maksadydyr. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan Türkmenistanda Medeniýet ulgamyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyndan ugur alyp, Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem saýt açmaga girişdi. Kitaphanalaryň internet üpjünçiligine birikdirilmegi bilen, okyjylar kitaphana gelip, gözleýän maglumatlaryny, gazetlerde ýazylan makalalary göni internet hyzmatlaryndan hem-de öýjükli telefonlardan tapyp, okap bilerler. Bu bolsa sanly ulgama geçmekligiň netijesidir. Ösüp gelýän ýaş nesli döwrebap terbiýelemekde, kitaba bolan höwesi artdyrmakda kitaphanalaryň uly hyzmaty bar. Okamak, öwrenmek, bilmek hem-de döretmek islegi bilen galkynýan ýaşlaryň bilime höwesi günsaýyn artýar. Türkmen ýaşlary internet hyzmatlaryndan hem-de öýjükli telefonlardan doly peýdalanýar. Şeýle ösüşleriň sakasynda duran hormatly Prezidentimize kitaphana işini ösdürmekde edýän bimöçber aladalary üçin alkyşlarymyz egsilmezdir.

 • "Türkmenistan – rowaçlygyň Watany"

  2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 23-ne Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy hem-de Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilelikde, 2019-njy ýylyň “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli “Eziz Watan – rowaçlygyň ýolunda” ady bilen kitap sergisiniň açylyş dabarasynyň çäginde döredijilik işgärleri bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşyga hormatly ýaşuly zenanlar, döredijilik işgärleri, aýdymçy-sazandalar hem-de kitaphana hünärmenleri gatnaşdy. Dabaranyň dowamynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça gazanylýan beýik ösüşler barada täsirli gürrüňler edildi, ajaýyp aýdym-sazlar ýaňlandy. Dabaranyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.

 • Gökdere jülgesindäki duşuşyk

  Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň hünärmenleri gyşky dynç alyş möwsüminde Gökdere jülgesindäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda bolup, dürli söhbetdeşlikleri, sesli okaýyşlary hem-de neşir önümleriniň göçme sergisini yzygiderli gurnaýar.Ýaňy ýakynda kitaphanamyzyň hünärmenleri Gökdere jülgesindäki “Altyn sümmül”çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde myhmançylykda bolup, ol ýere ýurdumyzyň dürli künjeginden gyşky dynç alyş möwsümini gyzykly hem-de şadyýan geçirmek üçin gelen çagalaryň arasynda gyş pasly hem-de türkmen halk ertekileri barada täsirli söhbetdeşlik geçirdiler. Şeýle-de “Altyn sümmül”çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň kitaphanasynda göçme kitap sergisini gurnadylar. Sergide Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän kitaplary hem-de türkmen halk ertekileri ýerleşdirildi. Çagalar sergide ýerleşdirilen kitaplary uly gyzyklanma bilen okadylar. Özara sorag-jogap alyşdylar. Söhbetdeşligiň ahyrynda ýurdumyzdaky ähli kitaphanalaryň işiniň has-da kämilleşdirilmegi şeýle-de ýaş nesilleriň okamagy, öwrenmegi, kitap bilen ýakyndan dostlaşmagy ugrunda alyp barýan adyl syýasaty üçin Gahryman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi.